อำนวยการ|บุคคล|นโยบายและแผน|ส่งเสริมฯ|นิเทศ ติดตามฯ|การเงิน |โรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  กลับไปหน้าข่าวปี 2556

   30 พ.ย. 55

เรื่อง  การสำรวจข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปี และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพฐ. ให้สำรวจข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ในสังกัดที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557-2560 นั้น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่มีรายชื่อตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลของตนเอง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

          
   หนังสือ     รายชื่อ

  28 พ.ย. 55

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
เรื่อง  การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
                   ประกาศ       รายวิชา
 

  22 พ.ย. 55

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ชวนคิด พาทำ ผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำยาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

  22 พ.ย. 55

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียนปริญญาโท

  22 พ.ย. 55

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

  22 พ.ย. 55

เสนอหลักสูตรฝึกอบรมครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2556

  22 พ.ย. 55

ประกาศผลการประเมินผลงานด้านที่ 3

  20 พ.ย. 55

เรื่อง  การสำรวจข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพฐ. ให้สำรวจข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ในสังกัดที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2556 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงให้โรงเรียนสำรวจรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย           
  หนังสือ     รายชื่อ

  16 พ.ย. 55

เรื่อง  การแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน..................................

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้สั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้บริหารสถานศึกษาไปดำรงตำแหน่งใหม่ ตามคำร้องขอย้ายของตนเอง จำนวน 10 ราย  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
             หนังสือ   

 16 พ.ย. 55

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่างเพิ่มเติน 4 ตำแหน่ง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ หากประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมให้ส่งได้ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
             หนังสือ   ประกาศ

16 พ.ย. 55

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่างเพิ่มเติน 4 ตำแหน่ง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ หากประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมให้ส่งได้ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
             หนังสือ   ประกาศ

  16 พ.ย. 55

บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระหว่างวันที่   17-19  พฤศจิกายน 2555   เวลา 06.00 - 22.00 น. ณ World Peace Valley อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา      สิ่งที่ส่งมาด้วย        

  16 พ.ย. 55

เรื่อง  การประชาสัมพันธ์ Fanpage  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 -4 ได้ร่วมกันสร้างหน้า Fanpage  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เพื่อบริการติดตาม/สอบถามปัญหาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและอื่น ตามลิงค์ www.facebook.com/ksp.sisaket รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย                  สิ่งที่ส่งมาด้วย

  14 พ.ย. 55

เรื่อง  การสรรหาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วยนายวิศิษย์  ทองอินทร์  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับประถมศึกษาในกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้พ้นจากตำแหน่งเพราะเกษียณอายุราชการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจึงประกาศสรรหาผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกเป็นคุรุสภาเขตฯ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555    รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
                 สิ่งที่ส่งมาด้วย

  12 พ.ย. 55

เรื่อง  การประชาสัมพันธ์คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้บรรจุและแต่งตั้ง นายกิตติพจน์  สุจิตราวินิจกุล ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2555 เป็นต้นมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทราบ เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการงานคุรุสภา  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
                 สิ่งที่ส่งมาด้วย

  8 พ.ย. 55

ด่วนที่สุด
เรื่อง  การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้แจ้งให้โรงเรียนส่งรายชื่อข้าราชการครูฯ เพื่อเข้ารับการพัฒนาให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรทางการศึกษา นั้น
               สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้รับแจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวจาก สพฐ. ขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีคุณสมบัติที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาให้สมัครได้โดยตรงกับสถานบันการศึกษาที่สำนักงานคุรุสภากำหนด 37 แห่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
                 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2     สิ่งที่ส่งมาด้วย 3    สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

  7 พ.ย. 55

ประกาศผลการประเมินผลงานด้านที่ 3

  31 ต.ค. 55

ด่วนที่สุด
เรื่อง  การจัดกลุ่มธุรการโรงเรียน

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.............................................

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้พิจารณาจัดกลุ่มธุรการโรงเรียนเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เนื่องจากสภาพอัตรากำลังที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงขอให้ธุรการโรงเรียนทุกคนไปแจ้งความประสงค์เลือกโรงเรียนปฏิบัติงาน ในวันที่ 2 พ.ย. 55 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

  30 ต.ค. 55

เรื่อง  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2556
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด
            สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งข้าราชการและลูกจ้าง/พนักงานราชการในสังกัดเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2556 โดยดำเนินการตามหนังสือที่แนบและรวบรวมส่งถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 15 พ.ย. 55
            ที่ ศธ            แบบ รร.        แบบ ขร 447         หลักเกณฑ์ข้าราชการ       หลักเกณฑ์ลูกจ้าง

 29 ต.ค. 55

ด่วนที่สุด
เรื่อง  การเกลี่ยอัตราพนักงานราชการ ครูวิกฤต และครูอัตราจ้าง

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.............................................

              ขอให้พนักงานราชการ ครูวิกฤติ และอัตราจ้าง โรงเรียนดังต่อไปนี้มาแจ้งความประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ได้รับการเกลี่ยอัตรา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
 
 พนักงานราชการ
1. โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง
2. โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก
3. โรงเรียนบ้านจันลม
4. โรงเรียนบ้านตาอุด
5. โรงเรียนบ้านผือ
6. โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
7. โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ
8. โรงเรียนบ้านโคกตาล
9. โรงเรียนบ้านตาโสม
10. โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง

 ครูวิกฤต
1. โรงเรียนบ้านอาวอย

2. โรงเรียนบ้านแขว
3. โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
4. โรงเรียนบ้านโป่ง (ไพรบึง)
5. โรงเรียนบ้านคูสี่แจ
 ครูอัตราจ้าง(พัฒนาครูทั้งระบบ)
1. โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
2. โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
3. โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
4. โรงเรียนบ้านตาอุด
5. โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
6. โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
 

25 ต.ค.55

เรื่อง  แจ้งข้าราชการครูเข้าร่วมประชุม
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.............................................

              ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการครูฯ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายเข้าร่วมประชุม ในวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
              
  รายชื่อ

22 ต.ค.55

แจ้งข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งรายชื่เข้ารับการอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ กับ มรภ.ศรีสะเกษ สามารถเข้าดูรายชื่อได้ที่ www.sskru.ac.th. ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

15 ต.ค. 55

แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดรับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

12ต.ค. 55

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะฯ จึงให้โรงเรียนดำเนินการตาม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
               
 หนังสือ     คำสั่ง

11 ต.ค. 55

เรื่อง  การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ: ลูกจ้างประจำเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพฐ. แจ้งว่า คปร. มีมติยุบเลิกอัตราลูกจ้างประะจำในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จากผลการเกษียณอายุและว่างระหว่างปีงบประมาณ รวม 4 อัตรา ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ได้อีกทุกกรณี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
               
 หนังสือ

10 ต.ค. 55

ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน สำรวจข้อมูลอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามแบบสำรวจที่แนบมาด้วย ส่งคืน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2555
แบบสำรวจ

3 ต.ค. 55

ด้วยมีข้าราชการครู สายงานการสอน จากต่างเขตพื้นที่การศึกษาส่งคำร้องขอย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งใหม่สนสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงแจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
      สำเนาหนังสือ       สิ่งที่ส่งมาด้วย

3 ต.ค. 55

ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบไปลงนามในคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยให้นำเลขที่คำสั่งมาพร้อมด้วย ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ต.ค. 55
  รายชื่อโรงเรียน

2 ต.ค. 55

ประกาศผลการประเมินผลงานด้านที่ 3

1 ต.ค. 55

ประกวดข้อความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ปี 2556
การจัดประกวดคำขวัญวันครู ปี 2556
การจัดประกวดบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู ปี 2556

1 ต.ค. 55

เรียนท่านผู้บริหารโรงเรียน(ที่มีครูยังไม่มีวิทยฐานะ) มาลงนามในคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ ที่ ห้องโสภิตธรรมขันธ์ ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2555 (พร้อมนำเลขคำสั่งของโรงเรียน สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2555 ไปลงในคำสั่งด้วย)

 28 ก.ย.55

เรื่อง  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน......................................................

              ด้วยมีผู้บริหารสถานศึกษาส่งคำร้องขอย้ายเพื่อไปดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้โรงเรียนที่มีผู้บริหารสถานศึกษาประสงค์จะย้ายเข้าขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา และส่งถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่  8 ตุลาคม 2555 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายและที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขต ต่อไป รายละเอียดดังแนบ
รายชื่อผู้บริหาร    
(หนังสือสั่งการและรายละเอียดจะลงตู้โรงเรียนภายในวันจันทร์ ที่ 1 ต.ค. 55 )

  13 ก.ย.55

เรื่อง  การจัดงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  จะจัดงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2555 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จำนวน ๔๔ คน ดังนี่้
               1. ผู้เกษียณอายุราชการครบ 60 ปี จำนวน 27 คน  
               2. ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน  18  คน
               สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงให้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการแจ้งบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย (รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุก่อนกำหนดได้แจ้งโรงเรียนไปแล้ว)
    

  11 ก.ย.55

เพิ่มเติม  เอกสารสรุปผลการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ของพนักงานราชการ ที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 255

   7 ก.ย.55

รื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  ขอให้โรงเรียนที่เสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนจัดทำหนังสือส่งพร้อมบัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทนด้วยทุกครั้ง
        ตัวอย่างบัญชีรายละเอียด

  6 ก.ย.55

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ และวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  หนังสือ

  5 ก.ย.55

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

  4 ก.ย.55

การประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2555)

  4 ก.ย.55

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง
รายชื่อพนักงานราชการ    รายชื่อครูวิกฤติ      รายชื่อธุรการโรงเรียน  รายชื่อนักการภารโรง   รายชื่อครูทั้งระบบ  แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว   แบบประเมินพนักงานราชการ

  31 ส.ค.55

ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ลงทะเบียนรับรหัสผ่านในระบบ CMSS และนับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์) ภายในวันที่ 7 กันยายน 2555 โดยสามารถdownload ข้อมูลศึกษาการลงทะเบียนและนับตัวข้าราชการครูฯ ได้ที่หน้าเวบ www.cmss-otcsc.com  สอบถามรายละเอียด 086-2431937 และ 086-4616527

  30 ส.ค.55

แบบบัญชีความชอบ 1 - 5

 29 ส.ค.55

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จะดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
               
 หนังสือ

 28 ส.ค.55

เรื่อง  การประชุมเชิงปฏิบัติการในการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2555)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ให้โรงเรียนส่งครูผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
               
 หนังสือ     

 28 ส.ค.55

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะชำนาญการ
  หนังสือ

  20 ส.ค.55

เรื่อง  การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.............................................

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 23 ราย จึงให้ข้าราชการครูตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555
               
 หนังสือ      คำสั่ง

   15 ส.ค.55

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษา จากเดิม ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2555  เป็น วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2555 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ

 6 ส.ค.55

เรื่อง  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพฐ. ได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ตามประกาศ สพฐ. วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าว จัดส่งคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบได้ ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2555 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
                ประกาศ 

  6 ส.ค.55

เรื่อง  การนับตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามหนองครอง, บ้านเขวา, บ้านคำเผือ , บ้านตูม, บ้านเรือทองคลองคำ, บ้านหนองเพดาน, บ้านห้วยตามอญ

             เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนของท่านที่เคยลงทะเบียนรับรหัสผ่าน เพื่อเข้าไปนับตัวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ย้ายหน่วยงานไปสังกัดอื่น จึงให้โรงเรียนดำเนินการเข้าระบบลงทะเบียนรับรหัสผ่านใหม่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เพื่อรองรับการเลื่อนขั้น 1 ตุลาคม 2555

  27 ก.ค.55

แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาส่งคำร้องขอย้ายภายในวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2555
  หนังสือ

  24 ก.ค. 55

การย้ายข้าราชการครูสายงานการสอนครั้งที่ 2/2555 (1 - 15 สิงหาคม 2555)
คำร้องขอย้าย

23 ก.ค. 55

เรื่อง  รายงานข้อมูลข้าราชการครู
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน...............................................

              ด้วย สพฐ. ให้รายงานข้อมูลข้าราชการครูที่บรรจุเข้ารับราชการที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(ปริญญาตรี 5 ปี, ส.ค.ว.ค., เพชรในตม,และ ครูพันธ์ใหม่) ภายในวันที่ 25 ก.ค. 55 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านรายงานข้อมูลให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ทราบ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 045-671259 ต่อ 115 หรือ 086-4616527 ภายในวันที่ 24 ก.ค. 55 เพื่อรายงาน สพฐ. ต่อไป
   สิ่งที่ส่งมาด้วย

20 ก.ค. 55

เรื่อง  โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  ประจำปีงบประมาณ 2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน...............................................

              ด้วย คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะดำเนินการอบรมครูตามกลุ่มสาระ ตามวัน เวลา และสถานที่  ดังนี้  
               1.  
หลักสูตรภาษาไทยประถมบูรณาการ  รุ่นที่ 1       
                     ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2555
                    สถานที่อบรม ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอุบลอินเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
               2.
หลักสูตรสังคมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  รุ่นที่ 1
                    ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2555
                    สถานที่อบรม ณ ห้องกิตติกา  โรงแรมกิจตรงวิลล์  รีสอร์ท์ จังหวัดอุบลราชธานี
               3.  
หลักสูตรแนะแนว    รุ่นที่ 1
                    ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม  2555

                    สถานที่อบรม ณ ห้อง Convention A โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี

               4.
หลักสูตรบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3
                    ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม  2555

                    สถานที่อบรม ณ ห้อง  Convention B โรงแรมปทุมรัตน์  จังหวัดอุบลราชธานี
               5.
หลักสูตรปฐมวัย รุ่นที่ 8
                    ระหว่างวันที่ 22 - 24  สิงหาคม  2555

                    สถานที่อบรม ณ ห้องบัวทิพย์ 3 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี

               6. 
หลักสูตรภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2
                    ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2555
                    สถานที่อบรม ณ ห้องทับทิม โรงแรมอุบลอินเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
                    

                     
ค่าที่พักและค่าเดินทาง คนละ 1,700 บาท เจ้าหน้าที่จะจ่ายให้ผู้เข้ารับการอบรม ณ สถานที่อบรม ตามวันและเวลาดังกล่าว
              ภาษาไทยประถมบูรณาการ    สังคมศึกษา ม. ต้น    แนะแนว   บรรณารักษ์     ปฐมวัย    ภาษาไทย ม.ต้น

18 ก.ค. 55

เรื่อง  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ สำหรับลูกจ้างประจำและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความอนุเคราะห์แจ้งลูกจ้างประจำใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
                หนังสือ

17 ก.ค. 55

ประกาศผลคะแนนผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสิน (ร้อยละ 60) ในการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

17 ก.ค. 55

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน............................

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการครูฯเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน  7 ราย  จึงขอให้โรีงเรียนแจ้งข้าราชการครูที่มีรายชื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
                หนังสือ

 16 ก.ค. 55

คู่มือประเมินข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

 13 ก.ค. 55

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกฎไทยฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบและตรวจดูรายชื่อได้ทางเว็บไซด์ www.ratchakitcha.soc.go.th รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
                หนังสือ

  12 ก.ค. 55

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี ประจำปี 2555 โดยให้ครูสอนดีและครูผู้รับทุนสอนดี ตรวจสอบรายชื่อตนเองและขอรับเกียรติบัตรได้รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
                หนังสือ

 10 ก.ค. 55

เรื่อง  การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ตามที่ สพฐ. ดำเนินการพัฒนาครูด้วยระบบ  UTQ ออนไลน์ โดยเริ่มดำเนินการอบรม ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2555 ถึง 20 กันยายน 2555 นั้น
            เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอให้โรงเรียนดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
                หนังสือ   

 5 ก.ค. 55

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.......................................

              ด้วย มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงให้ท่านดำเนินการตามหนังสือสั่งการที่ส่งมาพร้อมนี้
                หนังสือ    ประกาศ
ใหม่

  3 ก.ค. 55

เรื่อง  สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ที่ ก.ค.ศ. มีมติไม่อนุมัติ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน

              ด้วย สถาบันพัฒนาครูฯ จะดำเนินการโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยจะดำเนินการพัฒนาครูฯ ที่ผลงานทางวิชาการไม่ผ่านการประเมิน และผลงานทางวิชาการถูกส่งกลับมาเพื่อปรับปรุงแก้ไข
              สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ให้ท่านสำรวจรายชื่อและความต้องการเข้ารับการพัฒนาตนเอง รายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 
             สิ่งที่ส่งมาด้วย

 3 ก.ค. 55

เรื่อง  โครงการอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกลุ่มสาระศิลปะ และกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย สพฐ. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะจัดอบรมตามโครงการอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2555 กลุ่มสาระศิลปะ และกลุ่มสาาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงให้ท่านแจ้งผู้ที่มีรายชื่อเข้าอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และให้กรอกใบสมัครส่งคืน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งท่พร้อมนี้ 
             สิ่งที่ส่งมาด้วย

 2 ก.ค. 55

ประกาศผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ 3)

   27 มิ.ย.55

เรื่อง  ใบสมัคร โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

         สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 . ใหผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ส่งแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ต.ค. 2555) ด้วยตนเอง โดยผ่านความเห็นของ ผอ.สถานศึกษา และให้ส่ง สพป.ศก.3 ภายในวันที่  11  ก.ค. 2555
     หนังสือ      สิ่งที่ส่งมาด้วย

  12 มิ.ย. 55

เรื่อง  ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน...........................

           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 . จะดำเนินการออกคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งข้าราชการครูที่มีรายชื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        หนังสือ    สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1 มิ.ย. 55

เรื่อง  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สพฐ. จะดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังคนและคำนาณอัตราครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. เป็นรายโรงเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอให็โรงเรียนตรวจสอบและกรอกข้อมูลตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้โดยใช้ข้อมูล 10 มิ.ย. 55 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        หนังสือ    สิ่งที่ส่งมาด้วย

 30 พ.ค. 55

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
       หนังสือ     คำชี้แจง    ประกาศ   รายละเอียดตำแหน่ง

 29 พ.ค. 55

 ด่วนที่สุด
เรื่อง  ให้ข้าราชการครูไปราชการ ตามโครงการครูคืนถิ่น
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.............................................

           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้พิจารณาให้ข้าราชการครูโรงเรียนนี้ไปร่วมงานโครงการครูคืนถิ่น ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 โดยให้ขึ้นรถพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        หนังสือ    แก้ไขรายชื่อ

 29 พ.ค. 55

 ด่วนที่สุด
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (สพป.ศรีสะเกษ ขอใช้บัญชี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 และ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3) ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังแนบมารายงานตัว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 พร้อมหลักฐานการรายงานตัว ดังนี้
   1.  ใบปริญญาบัตร วุฒิบัตรและระเบียบแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนา  จำนวน  3  ฉบับ
   2.  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา  จำนวน  3  ฉบับ
   3.  บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา  จำนวน  3  ฉบับ
   4.  บัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขันได้ (ถ้ามี)
   5.  ใบรับรองแพทย์ออกไม่เกิน  1  เดือน
   6.  รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือ เครื่องแบบกากี    จำนวน  6  รูป
   7.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา   จำนวน  3  ฉบับ
         หากผู้สอบแข่งขันได้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถูกยกเลิกบัญชีและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้
           รายชื่อ    หนังสือ

 29 พ.ค. 55

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.............................................

           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 9 ราย จึงขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูฯ ที่ได้รับวิทยฐานะชำนาญการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งแล้วรายงานให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ทราบ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2555 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        หนังสือ

  28 พ.ค. 55

เรื่อง  ขออความอนุเคราะห์แจ้งลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อยกระดับพัฒนาเป็นข้าราชการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วยศูนย์ประสานงานสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์แจ้งลูกจ้างประจำ ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ที่มีวุฒิปริญญาตรเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อยกระดับพัฒนาเป็นข้าราชการ ในวันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 55 ณ หอประชุม กฝร.กองการฝึกกองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
           สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 พิจารณาแล้วอนุญาตให้ลูกจ้างประจำในสังกัดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วให้รายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ทราบด้วย  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        หนังสือ

 25 พ.ค. 55

เรื่อง  ขออความอนุเคราะห์แจ้งประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วยสำนักเลขาธิการคุรุสภา จะดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อกลุ่มวิชาชีพทางการศึกษาของทุกสังกัดในแต่ละจังหวัดขึ้นมาใหม่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาทราบและยื่นใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. - 22 มิ.ย. 55   รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        หนังสือ

  22 พ.ค. 55

ประกาศผลการประเมินผลงานด้านที่ 3

  18 พ.ค. 55

การสมัคร UTQ Online  
         
๑.Clcik ที่ เมนู "ลงทะเบียน"
         ๒.  กรอกข้อมูล หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
         ๓. ระบบจะตรวจสอบว่า เป็นผู้ที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลหรือไม่หากมีข้อมูลอยู่แล้ว จะถือว่า เป็นผู้ที่เคยสมัครเข้าระบบในรุ่นก่อน ระบบจะนำข้อมูลมาแสดงผลเพื่อให้ตรวจสอบ หรือแก้ไขอีกครั้งหากยังไม่มีข้อมูล ระบบจะให้กรอกข้อมูลใหม่
         ๔. ทำการกรอกข้อมูล หรือ แก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน และทำการจัดเก็บ
         ๕.ในกรณีที่ ลงทะเบียนใหม่ ระบบ จะ ส่ง จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังผู้สมัคร
         ๖.ผู้สมัครจะต้องทำการเปิด e-mail ของท่าน และทำการ click: Reply เพื่อ ส่งกลับไปที่ระบบ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนใช้งานระบบ UTQ Online
         ๗. หลังจากนั้น ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ UTQ Online ได้
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  
**สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้  ให้ใช้โปรแกรม Firefox ในการเข้าระบบสมัคร ( Firefox ก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการท่องอินเทอร์เน็ต ท่องเว็บไซต์ต่างๆ เหมือนกับ Internet Explorer  ถ้าหากไม่มี โปรแกรม  Firefox  ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมในเครื่องก่อน 
  เอกาสาร 1    เอกสาร 2

  18 พ.ค. 55

เรื่อง  เสื้อ "หนึ่งแสนครูดี"
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.............................................

           ด้วยสำนักเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการโครงการหนึ่งแสนครูดี (ครั้งที่2) ประจำปี 2555  ในการนี้สำนักเลขาธิการคุรุสภาจึงจัดทำเสื้อ "หนึ่งแสนครูดี" ขึ้น ในราคาตัวละ 300 บาท และสามารถสั่งจองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ศก.3  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        หนังสือ

  18 พ.ค. 55

เรื่อง  กำหนดการประชุมคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.............................................

           ตามที่ สพป.ศก.3  แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะจากเดิม วันที่  14  พ.ค. 55  ออกไปอย่างไม่มีกำหนด นั้น
           สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอแจ้งกำหนดการประชุมครั้งใหม่ คือ
วันที่  21 พ.ค. 55 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร จึงขอแจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
หนังสือ
 ประกาศ  แก้ไขประกาศ     เอกสารที่ต้องเตรียม

  17 พ.ค. 55

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.............................................

           ด้วย สพป.ศก.3 มีคำสั่งเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
 หนังสือ    คำสั่ง

  11 พ.ค. 55

ด่วนที่สุด  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนกรอกแบบสำรวจข้อมูล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   หนังสือ

  11 พ.ค. 55

ด่วนที่สุด  เลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
                
ตามที่ สพป.ศก.3 ขอให้คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ประชุมใน วันที่  14  พ.ค. 55 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3 นั้น  เนื่องจาก วันและเวลาดังกล่าว สพฐ. จะมาติดตามการดำเนินงานของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด  หากมีการเปลี่ยนแปลง สพป.สรีสะเกษ เขต 3 จะแจ้งให้ทราบต่อไป

  4 พ.ค.55

เรื่อง  แก้ไขประกาศ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ตามประกาศ สพป.ศก.3 ประกาศ ณ วันที่ 18 เม.ย.55 ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ผู้ขอให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  เนื่องจากกรรมการประเมินชุดที่ 29 และ ชุดที่ 30 มีข้อมูลคลาดเคลื่อน จึงแก้ไขประกาศดังกล่าวให้ถูกต้อง และขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้
 หนังสือ

  4 พ.ค.55

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สพป.ศก.3 ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งนำเอกสารแบบประเมินซึ่งผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้จัดเตรียมให้ ไปประชุมในวันที่ 11  พ.ค.55 เวลา 09.30 น.  เนื่องจากวันที่ 11 พ.ค.55 ผอ.สพป.ศก.3 จะต้องเดินทางไปราชการ จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 14 พ.ค.55 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
 หนังสือ

  3 พ.ค.55

เรื่อง  หารือการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สพฐ. แจ้งว่าสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ตอบข้อหารือ กรณีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยนำระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย มานับรวมกับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งครูเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
 หนังสือ

  3 พ.ค.55

เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย           ฐานะ

          ตามที่ สพป.ศก.3 ขอให้คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเข้าร่วมประชุมในวันที่  11  พ.ค.55 เวลา 09.30 น. สพป.ศก.3 นั้
          เนื่องจาก ผอ.สพป.ศก.3 จะต้องเดินทางไปราชการจึงขอเปลี่ยนแปลงการประชุม  เป็นวันที่  14  พ.ค. 55 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3

  1 พ.ค.55

เรื่อง  ขอเสนอรายชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนีบุคคลด้านภาษาไทย ฯ
เรียน  ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

           ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

  ๓๐ เม.ย.55

เรื่อง  การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ประจำปี 2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สำนักเลขาธิการคุรุสภา มีนโยบายสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และจัดตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพขึ้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
 หนังสือ

  ๓๐ เม.ย.55

ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)

  27 เม.ย.55

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  รุ่นที่ 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

   26 เม.ย.55

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
 หนังสือ

  26 เม.ย.55

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
 หนังสือ

  24 เม.ย.55

เรื่อง  ประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สำนักเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดให้มีการสอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2555 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาฝรั่งเศสที่มีผลงานดีเด่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
 หนังสือ

  24 เม.ย.55

เรื่อง  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สำนักเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่งมาพร้อมนี้
 หนังสือ    

  24 เม.ย.55

เรื่อง  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สำนักเลขาธิการคุรุสภา แจ้งประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้  
  หนังสือ

 24 เม.ย.55

เพิ่มเติม
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังแนบมารายงานตัว ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 พร้อมหลักฐานการรายงานตัว ดังนี้
   1.  ใบปริญญาบัตร วุฒิบัตรและระเบียบแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนา  จำนวน  3  ฉบับ
   2.  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา  จำนวน  3  ฉบับ
   3.  บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา  จำนวน  3  ฉบับ
   4.  บัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขันได้ (ถ้ามี)
   5.  ใบรับรองแพทย์ออกไม่เกิน  1  เดือน
   6.  รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือ เครื่องแบบกากี    จำนวน  6  รูป
   7.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา   จำนวน  3  ฉบับ
         หากผู้สอบแข่งขันได้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถูกยกเลิกบัญชีและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้
            รายชื่อ

  24 เม.ย.55

ประกาศผลการประเมินผลงานด้านที่ 3

  23 เม.ย.55

ให้ข้าราชการครูสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ที่สมัครเข้ารับการพัฒนาก่อนการเลื่อนวิทยฐานะ ขอให้ดำเนินการดังนี้
  1. วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตามรายชื่อที่แนบ) ซึ่งจะพัฒนาระหว่างวันที่ 1-4 พ.ค. 55 ณ มรภ.ศรีสะเกษ ขอให้ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 55 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

  2. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งจะพัฒนาระหว่างวันที่ 14 - 18 พ.ค. 55 ณ มรภ.ศรีสะเกษ ขอให้ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 55 ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
      รายชื่อผู้เข้าอบรมชำนาญการพิเศษ

  23 เม.ย.55

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงให้โรงเรียนดำเนินการตามหนังสือสั่งการ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
                   หนังสือ     ประกาศ

  23 เม.ย.55

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  รุ่นที่ 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

  19 เม.ย.55

แบบสรุปการเสนอของบประมาณสนับสนุนการจ้างครูภาษาต่างประเทศปีงบประมาณ 2555

  18 เม.ย.55

เรื่อง  การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์
           สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม UTQ ออนไลน์ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
              หนังสือ    รายละเอียด

  18 เม.ย.55

เรื่อง  ขอให้เร่งรัดการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฏหมาย
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 45 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555  เรื่องขอให้เร่งรัดการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฏหมาย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอให้ข้าราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
                   สิ่งที่ส่งมาด้วย

  17 เม.ย.55

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังแนบมารายงานตัว ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 พร้อมหลักฐานการรายงานตัว ดังนี้
   1.  ใบปริญญาบัตร วุฒิบัตรและระเบียบแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนา  จำนวน  3  ฉบับ
   2.  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา  จำนวน  3  ฉบับ
   3.  บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา  จำนวน  3  ฉบับ
   4.  บัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขันได้ (ถ้ามี)
   5.  ใบรับรองแพทย์ออกไม่เกิน  1  เดือน
   6.  รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือ เครื่องแบบกากี    จำนวน  6  รูป
   7.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา   จำนวน  3  ฉบับ
         หากผู้สอบแข่งขันได้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถูกยกเลิกบัญชีและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้    
         สิ่งที่ส่งมาด้วย

  5 เม.ย.55

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วย สถาบันฝึกอบรมเพอร์ซานอลไอเดีย จะจัดอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงินการคลังงบประมาณและการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน" จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 50 คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
สิ่งที่ส่งมาด้วย

   4 เม.ย.55

ข่าวประชาสัมพันธ์  
1. ให้โรงเรียนนำข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนมาตรวจสอบบัญชีรายละเอียดคำสั่งฯ ณ ห้องประชุมนิรมิตร 2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
2. ให้ ผอ.ร.ร.ไปลงนามในคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน พร้อมนำเลขที่คำสั่งของโรงเรียนมาด้วย 1 เลข (สั่ง ณ วันที่4 เมษายน 2555)
3. ให้ดำเนินการตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ภายในววันที่ 5 - 6 เมษายน 2555
4.  ให้ดำเนินการในระบบ ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์ด้วย (เลขที่คำสั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน 2555) ผอ.ร.ร.ลงนามสแกนแนบไฟล์อัพโหลดขึ้นระบบ ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์ด้วย ภายในวันที่  10 เมษายน 2555 เฉพาะโรงเรียนที่มีครูผู้ช่วย และครู คศ.1 เท่านั้น (มีข้อสงสัย หรือ ขอรหัสโรงเรียน ติดต่อ 086-2431937)
 

  4 เม.ย.55

ประกาศผลการประเมินผลงานด้านที่ 3

  4 เม.ย.55

 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  รุ่นที่ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   ล่าสุด

  3 เม.ย.55

บัญชีรายละเอียดการเบิกจ่ายเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง และลูกจ้างที่ปฏบัติงานใน สพป.ศก.3

  3 เม.ย.55

เรื่อง  ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน..............................................

            ด้วย  สพฐ. ได้ประกาศรับสมัครรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 3 - 9 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
          
  หนังสื

  30  มี.ค. 55

เรื่อง  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน..............................................

            ตามที่ สพป.ศก.3 ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูที่ประสงค์จะขอรับการพัฒนาเพื่อแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ยื่นแบบคำขอส่งถึง สพป.ศก.3 ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนนั้น
              สพป.ศก.3 ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนในสังกัดยึดแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ว.3) ข้อ 2.4 และข้อ 2.5 อย่างเคร่งครัด

            
หนังสื

  30 มี.ค. 55

เรื่อง  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน..............................................

            ตามที่ สพป.ศก.3 ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูที่ประสงค์จะขอรับการพัฒนาเพื่อแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นหน่วยพัฒนา นั้น
              สพป.ศก.3 แจ้งรายชื่อแนบท้ายนี้ เข้ารับการอบรม 2-5 เมษายน 2555 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

            
หนังสื

  29 มี.ค. 55

ด่วนที่สุด ขอเชิญประธาน กพศ.ทุก กพศ. ร่วมประชุมทางไกล (Video Conferenee) เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 30 มีนาคม 2555  เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

  26 มี.ค. 55

เรื่อง  โครงการอุปสมบทหมู่ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกและโครงการบวชอุบาสิกาแก้วครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน..............................................

            ตามที่ สพป.ศก.3 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ฯ ระหวางวันที่ 1 - 30 เมษายน 2555 นั้น สพป.ศก.3 ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและรายงานจำนวนครูที่เข้าร่วมโครงการตามแบบที่กำหนด ส่งถึง สพป.ศก.3 ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2555 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

            หนังสือ  

  26 มี.ค. 55

ด้วย ก.ค.ศ. แจ้งว่า เห็นควรให้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสายงานบริหารสถานศึกษา จึงให้ชะลอการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ใช้อยู่ในปัจจุบันทุกสายงาน  ยกเว้น ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555 และ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555 ออกไปจนกว่า ก.ค.ศ. จะมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาสายงานนั้นๆ ใหม่  
                                            ว.7 (55)             ว.8 (55)

 22 มีนาคม 2555

เรื่อง  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน..............................................

            ตามที่ สพป.ศก.3 ได้แจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดแจ้งความประสงค์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นั้น  
             สพป.ศก.3 ขอให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อเตรียมตัวเข้ารับการพัฒนา ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

            หนังสือ   สิ่งที่ส่งมาด้วย

  21 มีนาคม 2555

เรื่อง  การต่อสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           สพป.ศก.3  ขอให้โรงเรียนต่อสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว แล้วจัดส่งคำสั่งจ้างจำนวน 2 ชุด และสัญญาจ้าง จำนวน 1 ชุด ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดิมที่ผ่านการประเมินแล้ว ภายในวันที่ 18 เมษายน 2555 สำหรับธุรการโรงเรียนที่รับผิดชอบ จำนวน 1 โรงเรียน ให้โรงเรียนเป็นผู้ต่อสัญญาจ้าง ส่วนธุรการโรงเรียนที่รับผิดชอบตั้งแต่ 2 โรงเรียนขึ้นไป ให้ไปต่อสัญญาที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศก.3 ในวันที่ 18 เมษายน 2555 รายละเอียดคำสั่งจ้างและสัญญาจ้างดังแนบ  (จ้างตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน  ถึง  วันที่ 30 กันยายน 2555 ) สัญญาจ้างให้แนบเอกสาร หลักฐานประดอบด้วย
      พนักงานราชการ     ครูวิกฤต    ครูพัฒนาทั้งระบบ   ธุรการโรงเรียน  นักการภารโรง(งบปกติ)  นักการภารโรง(งบโครงการคืนครูให้นักเรียน)   ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ            

  20 มีนาคม 2555

 ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารโรงเรียนที่มีพนักงานราชการได้รับการปรับอัตราค่่าตอบแทนแรกบรรจุ ค่าตอบแทนชดเชยและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 , ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ไปลงนามในคำสั่งพนักงานราชการได้ปรับค่าตอบแทน ฯ ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในวันที่ 23 มีนาคม 2555  รายชื่อโรงเรียน

   20 มีนาคม 2555

เรื่อง  ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ด้านที่3) ของข้าราชการครูผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน......................................................

            ตามที่โรงเรียนได้เสนอขอให้ข้าราชการครูในสังกัดเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้ท่านแจ้งข้าราชการครูที่มีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ รับผลงานทางวิชาการคืน (กรณีผลการพิจารณามีมติไม่อนุมัติ  และให้ปรับปรุงผลงาน) ในวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2555 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
            หนังสือ   รายชื่อ

      20 มีนาคม 2555

เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการกำหนดวิชาเอก/วิชาโทสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูสายผู้สอนที่ว่างใน           สถานศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 55 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการกำหนดสาขาวิชาเอก/วิชาโท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังเกิดความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุด  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
                   แบบรายงานอัตราว่าง      หนังสือ

    20 มีนาคม 2555

เรื่อง  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
           พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

            ตามที่ สพป.ศก.3 ได้แจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดแจ้งความประสงค์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นั้น  
             สพป.ศก.3 ขอให้ข้าราชการครูที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการพัฒนาฯ ตรวจสอบรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการพัฒนา ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
           สิ่งที่ต้องเตรียม   ใบกิจกรรม   แบบฟอร์มจองห้องพัก     รายชื่อ ผอ.และ รอง ผอ. ร.ร.    รายชื่อครูชำนาญการพิเศษ   ตารางอบรม

      14 มีนาคม 2555

เรื่อง  การตรวตสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการตรวจการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายสร้างความตระหนักในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และติดตามผลการขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            หนังสือ

      14 มีนาคม 2555

 ขอเชิญส่งครูศิลปะสาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่อง ก้าวสู่ครูอาเซียน ในระหว่างวันที่  7-9 พฤษภาคม 2555  ณ  โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
          
หนังสือ

      14 มีนาคม 2555

  หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ได้ที่เว็บไซด์ คุรุสภา
        หนังสือ

     12 มีนาคม 2555

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 9 ราย จึงขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            หนังสือ

   6 มีนาคม 2555

เรื่อง  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0508/ว (ห) 9718 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เรื่อง  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
            หนังสือ

   6 มีนาคม 2555

ให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กลุ่มวิชาเทคโลโลยีทางการศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

  5 มีนาคม 2555

แบบประเมินพนักงานราชการ  แบบประเมินนักการภารโรง  ธุรการโรงเรียน ครูผู้สอน(ครูวิกฤต/ครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ)

  28 ก.พ. 55

เรื่อง  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สพฐ. ร่วมกับสถาบันพัฒนาครูฯ ได้กำหนดสถาบันอุดมศึกษา 27 แห่ง เป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สพป.ศก.3 จึงให้ผู้มีความประสงค์จะขอรับการพัฒนายื่นแบบขอรับการพัฒนาได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

           
 หนังสือ 

 27 ก.พ.55

การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ให้โรงเรียนเข้านับตัวในระบบ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1- 5 มีนาคม 2555 หากข้อมูลถูกต้อง ให้โรงเรียน เลือก "ยืนยันรายชื่อ" เพียงเท่านั้น หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้โรงเรียนเลือก "แก้ไขข้อมูล" เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วเลือก "ยืนยันรายชื่อ" หากมีข้อส่งสัย ติดต่อเจ้าหน้าที่  086-2431937

  24 ก.พ.55

เรื่อง  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)  จึงให้โรงเรียนดำเนินการตามสั่งสือสั่งการที่แนบมาพร้อมนี้

           
 หนังสือ  (ฉบับร่าง)

  24 ก.พ.55

ประกาศผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ข้าราชการครู สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

 24 ก.พ.55

เรื่อง  สำราจรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สพฐ. จะดำเนินการพัฒนาครูทั้งระบบต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2555 สพป.สรีสะเกษ เขต 3 จึงแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนสำรวจรายชื่อครูที่ผ่านการทดสอบประเมินสมรรถนะในปี พ.ศ. 2553 รายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

           
 หนังสือ 

  24 ก.พ. 55

เรื่อง  การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปรัปขนาดกำลังคนภาครัฐฯ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สพฐ. แจ้งว่า คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ มีมติให้ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผลจากการเกษียณอายุและว่างระหว่างปี ในปีงบประมาณ 2553 รวม 8 อัตรา ์รายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

            
หนังสือ 

  15 ก.พ. 55

แจ้งผู้สนใจสมัครเป็นผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กสจ. ยื่นใบสมัครได้ที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 - 16.30 น. ทำการคัดเลือกกันเอง ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 - 12.00 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ว

  14 ก.พ. 55

ด่วนที่สุด  การฝึกอบรมหลักสูตรการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  คลิก

  13 ก.พ. 55

เรื่อง  ขอความร่วมมือจัดซื้อและอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือสวัสดิการสำนักงาน ก.ค.ศ.
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วยสวัสดิการสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดพิมพ์หนังสือกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หากท่านสนใจสั่งซื้อได้รายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

            หนังสือ
  

  8 ก.พ.55

เรื่อง  หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย  ก.ค.ศ. มีมติให้นำผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดในองค์ประกอบการพิจารณาการย้าย ทั้งนี้ให้ใช้ในการพิจารณาการย้ายตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

            หนังสือ

  7 ก.พ. 55

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งข้าราชการครู (สายงานการสอน) ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ส่งคำร้องขอย้ายได้ โดยให้ส่งถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 17 ก.พ. 55  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

            หนังสือ

  6 ก.พ. 55

  แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา  คลิก

  6 ก.พ. 55

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

           ด้วย  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 ตำแหน่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

            หนังสือ

  6 ก.พ. 55

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 ตำแหน่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

            หนังสือ

  31 ม.ค. 55

เรื่อง  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญดิเรกคุณาภรณ์  ประจำปี 2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำควงามดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ทางด้านการพัฒนาและสวัสดิการของประชาชน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            หนังสือ

  31 ม.ค. 55

สพฐ. แจ้งเลื่อนการรับสมัคร ภาค ก. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีมติให้เลื่อนการรับสมัครไปก่อน จนกว่าหลักเกณฑ์ใหม่จะแล้วเสร็จ

  30 ม.ค. 55

การหาค่าเฉลี่ย Average T Score ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อกรอกแบบ ก.ค.ศ.3 ในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว 17/2552   ส่งที่ส่งมาด้วย

   30 ม.ค. 55

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนชำนาญการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย  สพป. ศรีสะเกษ เขต 3  โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในการประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูผ่านการประเมินด้านที่ 1 2 และ 3
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            หนังสือ

   30 ม.ค. 55

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ 24 ราย  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            หนังสือ

   30 ม.ค. 55

เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจในการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย  สพฐ. แจ้งว่าลูกจ้างประจำของส่วนราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จรายเดือนพิเศษ มีสิทธิ์ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญได้  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            หนังสือ

          30 ม.ค. 55

ใบสมัครภาค ก. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ฉบับสมบูรณ์
            กลุ่มสอบคัดเลือก      กลุ่มคัดเลือก

27 ม.ค. 55

ประกาศสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. รายละเอียด  หนังสือ

  13 ม.ค. 55

รูปแบบและกำหนดการจัดงานวันครู 16 มกราคม 2555  รายละเอียด

   12 ม.ค.55

เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย  สพฐ. ได้แจ้งซักซ้มความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษา ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามเคร่งครัด  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            หนังสือ

   10 ม.ค.55

เรื่อง  มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย  สพฐ. สำรวจข้อมูลผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555) สพป.ศก.3 จึงให้แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ หากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจส่งถึง สพป.ศก.3 ภายในวันที่ 16 ม.ค. 55
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            หนังสือ   

  8 ม.ค.55

แจ้งให้ข้าราชการครูที่ส่งคำร้องขอย้าย ตามนโยบายครูคืนถิ่น  ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 16 มกราคม 2555  หนังสือ

  8 ม.ค.55

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  ลำดับที่ 13 - 16   
 - ลำดับที่ 13  นางสาวนิตยา  พักดี  
 - ลำดับที่ 14  นายกิตติศักดิ์  สายยศ
 - ลำดับที่ 15  นายจีรศักดิ์  ทอนศรี
 - ลำดับที่ 16  นายธีรพล  บุญสรรค์
 
 ให้มารายงานตัว ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในวันที่ 16 มกราคม 2555

  8 ม.ค.55

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.......................................

           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            หนังสือ   สิ่งที่ส่งมาด้วย

   8 ม.ค.55

เรื่อง  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย  ก.ค.ศ. มีมติกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            หนังสือ

  30 ธ.ค. 53

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศรายชื่อผู้ไ
ด้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

            หนังสือ   สิ่งที่ส่งมาด้วย

  26 ธ.ค 54

เรื่อง  รายงานข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษาและความต้องการครูรายหมวดวิชาที่เป็นปัจจุบัน
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สพฐ. มีความประสงค์ใช้ข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษาและความต้องการครูรายหมวดวิชาที่เป็นปัจจับัน (ข้อมูล ณ 1 ธันวาคม 2554)  เพื่อประกอบการพิจารณาข้อมูลข้าราชการครูขอย้ายตามโครงการครูคืนถิ่น และให้โรงเรียนส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้ถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2554
            หนังสือ   แบบฟอร์ม

  26 ธ.ค. 54

เรื่อง  เสื้อ "หนึ่งแสนครูดี"
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดทำเสื้อ "หนึ่งแสนครูดี" ผู้ที่สนใจสั่งซื้อได้โดยตรงที่สวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.ksp.or.th  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            หนังสือ

  23 ธ.ค. 54

เรื่อง  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ  จะดำเนินการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 23 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงให้ท่านและข้าราชการครูในโรงเรียน 1 คน รวม 2 คน เข้ารับการอบรม ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            หนังสือ

  22 ธ.ค. 54

เรื่อง  สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีมีผลการประเมินด้านที่ 3 (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบลัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สพฐ. แจ้งให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลงานทางวิชาการ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  โดยให้กรอกลงในแบบสำรวจข้อมูล ส่งถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 23 ธ.ค. 2554 รายละเอียดตาสิ่งที่ส่งมาด้วย
            หนังสือ

 20 ธ.ค. 54

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพ.ศ. 2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2555 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  จึงให้ให้ผู้ที่สนใจจะส่งผลงานดังกล่าวเข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.moe.go.th/webhr  กรอกข้มูลให้ละเอียดโดยแยกข้อมูลเป็นประเภทบุคคล หน่วยงานและโครงการ  และส่งผลงานถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 24 มกราคม 2555   รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            หนังสือ

 8 ธ.ค. 54

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามนโยบายครูคืนถิ่น
  หนังสือนำส่ง   คำร้องขอย้าย

 6 ธ.ค. 54

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.............................................. 

           ด้วย  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 41 ราย จึงขอให้โรงเรียนแจ้งให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง และรายงานให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ทราบ ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2554  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            หนังสือ

  6 ธ.ค. 54

เรื่อง  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.............................................. 

           ด้วย  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในการประชุมครั้งที่ 13 /2554  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554  มีมติให้เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่าง โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            หนังสือ     

  6 ธ.ค. 54

ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554    ประกาศ    รายชื่อ

   1 ธ.ค. 54

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

           ด้วย  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอแจ้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา   รายละเอียดและแนวปฏิบัติ  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            หนังสือ     ประกาศ

   1 ธ.ค. 54

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.......................

           ด้วย  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอแจ้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา   รายละเอียดและแนวปฏิบัติ  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            หนังสือ     ประกาศ

   29 พ.ย. 54

สัญญาจ้าง  และ  สัญญาค้ำประกัน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

   28 พ.ย. 54

  ประกาศผลการประเมินผลงานด้านที่ 3

  17 พ.ย. 54

เรื่อง  การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วยคุรุสภาจัดให้มีการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในวันครู ปี 2555  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
          สิ่งที่ส่งมาด้วย

  11 พ.ย. 54

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน...............................

           ด้วย  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อที่ได้รับแต่งตั้งในคำสั่งที่แนบตรวจสอบความถูกต้องแล้วรายงานให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ทราบ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 รายเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
            คำสั่ง

  2 พ.ย. 54

สัญญาจ้างและคำสั่งจ้าง ได้ที่นี่ค่ะ
ครูอัตราจ้าง(โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ)  , ครูอัตราจ้าง(ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) , พนักงานราชการ

  28 ต.ค. 54

กำหนดการศึกษาดูงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

  19 ต.ค.54

ขอให้ธุรการโรงเรียนทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 2 โรงเรียนขึ้นไป ให้ไปทำสัญญาจ้างในวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด มาด้วยในวันทำสัญญาจ้าง  สำหรับธุรการโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน 1 โรงเรียน ให้ทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนแล้วส่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 2 ชุด พร้อมแนบเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

   19 ต.ค.54

เรื่อง  การพัฒนาครูผู้ข่วยและพนักงานราชการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน....

           ด้วย  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3จะดำเนินการพัฒนาครูบรรจุใหม่และพนักงานราชการในวันที่  27-28 ต.ค.54  ณ  โรงแรมสวัสดีรีสอร์ท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ   รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

       ครูผู้ช่วย             พนักงานราชการ

   19 ต.ค.54

เรื่อง  การพัฒนาลูกจ้างประจำแกนนำระดับสถานศึกษา
          ด้วย  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3จะดำเนินการพัฒนาลูกจ้างประจำแกนนำระดับสถานศึกษา ในวันที่  24 ต.ค.54  ณ  โรงแรมสวัสดีรีสอร์ท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ   รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
       หนังสือนำส่ง          รายชื่อลูกจ้างประจำ

  18 ต.ค. 54

คุรุสภาขอเชิญร่วมประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู

  10 ต.ค. 54

แก้ไขคำสั่ง สพป.สรีสะเกษ เขต 3 ที่ 515/2554 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2554 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  รายที่ 11,12 และ รายที่ 22 รายละเอียด

   6 ต.ค. 54

เรื่อง  ข้าราชการครูแะบุคลากรทางการศึกษาขอความอนุเคราะห์
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย  สพฐ. แจ้งว่า ก.ค.ศ. มีมติไม่รับคำขออนุเคราะห์ของข้าราชการครูฯ กรณีไม่ผ่านการประเมินตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.3/ว 25 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548  สพป.ศก.3 จึงแจ้งให้ข้าราชการครูทราบและถือปฏิบัติ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

         หนังสือนำสง่

  6 ต.ค. 54

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย  สพป.ศก.3  โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ จำนวน 23 ราย สพป.ศก.3 แจ้งให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะตรวจสอบคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ แล้วรายงาน สพป.ศก.3 ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2554  รายละเอียดดังแนบ

         หนังสือนำส่ง

   3 ต.ค. 54

เรื่อง  การจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูฯในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษา
เรียน  ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่ม

           ด้วย  สพป.ศก.3  ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูฯ เรียบร้อยแล้ว  ขอให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาติดต่อขอรับไฟล์ข้อมูล/ฉบับร่างของแผนอัตรากำลังได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และให้ส่งแผนอัตรากำลังให้กลุ่มบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2554   รายละเอียดดังแนบ

         หนังสือนำส่ง 

    26 ก.ย. 54

แบบประเมินพนักงานราชการ ตุลาคม 2554

    26 ก.ย. 54

เรื่อง  เชิญประชุมสัมมนาโครงการพัมนาครูทั้งระบบ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย  สพป.ศก.3  จะดำเนินการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ในวันที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3 จึงแจ้งท่านเข้ารับการพัฒนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  รายละเอียดดังแนบ

         หนังสือนำส่ง 

     22 ก.ย. 54

เรื่อง  การเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย  สพฐ. แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546   รายละเอียดดังแนบ

         หนังสือนำส่ง 
  

     22 ก.ย. 54

เรื่อง  การสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่จะครบเกษียณอายุราชการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           สพป.ศก.3  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2555 ตามแบบสำรวจ และให้ส่งคืน สพป.ศก.3 ภายในวันที่ 28 กันยายน 2554 รายละเอียดดังแนบ
         หนังสือนำส่ง      แบบสำรวจ

      21 ก.ย. 53

เรื่อง  การสำรวจข้อมูลครูที่มีผลงานหรือนวรรตกรรมทางการศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน..................................................

           ด้วย สพฐ. มีความประสงค์ขอทราบข้อมูลข้าราชการครูฯที่มีผลงานหรือนวรรตกรรมที่นำเสนอต่อสาธารณะ ตั้งแต่งานศิลปหัตถกรรมระดับภูมิภาคขึ้นไปย้อนหลัง 3 ปี  สพป.ศก.3  จึงขอความร่วมมือข้าราชการครูกรอกแบบสำรวจ ส่งคืน สพป.ศก.3 ภายในวันที่ 23 กันยายน 2554  รายละเอียดดังแนบ

        12 ก.ย. 54

แจ้งการดำเนินการตามโครงการ หนึ่งแสนครูดี   รายละเอียด

        9 ก.ย. 54

เรื่อง  การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน..................................................

          สพปศก.3  แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ดังนี้
1. พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานประจำปีของพนักงานราชการให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏบัติในการดำเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
2.  ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการแล้วนำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินและบัญชีรายชื่อพนักงานราชการตามลำดับคะแนนผลการประะเมิน และผู้ที่ไม่ได้เลื่อนค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาฯประชุมพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ภายในวันที่ 15 ก.ย. 54 
3.  เมื่อประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้วให้จัดทำบัญชีเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ภายในวันที่ 17 กันยายน 2554 จำนวน 2 ชุด
4.  เมื่อดำเนินการตามข้อ 2 และ ข้อ 3 เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการให้ สพป.ศก.3 ภายในวันที่  25 กันยายน  2554
         รายละเอีย

         8 ก.ย 54

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน..................................................

          ด้วย สพปศก.3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับผู้ยื่นคำขอระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2554 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
         รายละเอียด

            30 ส.ค. 54

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 3
เรื่อง  การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น  รายละเอียด

30 ส.ค. 54

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ระบผิดชอบเตรียมข้อมูลข้าราชการครู เพื่อนำไปตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำเขตที่กลุ่มบริหารงานบุคคลดังนี้
1.1 วันที่ 31 สิงหาคม 2554 โรงเรียนในเขตอำเภอขุขันธ์
1.2 วันที่ 1 กันยายน 2554   โรงเรียนในเขตอำเภอปรางค์กู์  อำเภอไพรบึง อำเภอภูสิงห์

2. ให้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คไปด้วย 

16 ส.ค. 54

ประกาศ สพป.ศก.3 เรื่อง รายละเอียดในการประิเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา สังกัด สพป.ศก.3  รายละเอียด

  10 ส.ค. 54

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล / ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน (ข้อมูลการวางแผนผลิตครู 5 ปี ระยะ 2

  10 ส.ค. 54

ประกาศผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 10 ส.ค. 54

หลักสูตรอบรมข้าราชการครูสังกัด สพป.ศรีสะเกษ  เขต  3
รายละเอียด  หลักสูตรวิชาภาษาไทย ม.ต้น  หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี  หลักสูตรทัศนศิลป์  หลักสูตรนาฏศิลป์  หลักสูตรสังคมศึกษา ม.ต้น  หลักสูตรปฐมวัย ระดับกลาง  หลักสูตรครูภาษาไทยบูรณาการ
 

  5 ส.ค. 54

เรื่อง  การประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..)  พ.ศ....
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
           ด้วย สนง.ก.ค.ศ. ได้จัทำร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเผยแพร่ในเวปไซต์ของ สนง.ก.ค.ศ.
           เพื่อให้เกิดความรอบคอบและสมบูรณ์ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวจึงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวที่ http://www.moe.go.th/webtcs   รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ดาวน์โหลด  รายละเอียด

2 ส.ค. 54

เรื่อง  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
           ตามที่ ก.ค.ศ. ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โดยสถาบันพัฒนาครู
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงแจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดที่มีคุณสมบัติ และมีความประสงค์ที่จะเข้ารับการพัฒนาส่งใบสมัครถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ดาวน์โหลด  รายละเอียด

29 ก.ค.54

ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนลดธงครึ่งเสาและข้าราชการไว้ทุกข์เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันที่ 12 สิงหาคม 2554) และให้ทุกโรงเรียนจัดนิทรรศการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาฯ

29 ก.ค.54

อ.ก.ค.ศ.เขตฯ  ศรีสะเกษ เขต 3 เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 ราย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาวันที่  8  สิงหาคม  2554
ดาวน์โหลด  รายละเอียด

29 ก.ค.54

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2/2554
          ข้าราชการครูฯ สังกัด สพป.ศก.3 ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดและมีความประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่สามารถส่งคำร้องขอย้ายได้ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2554 โด่ยส่งคำร้องขอย้ายถึง สพป.ศก.3 ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2554
ดาวน์โหลด  รายละเอียด

27 ก.ค.54

แบบกรอกข้อมูลการวางแผนการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี ระยะ 2

27 ก.ค.54

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554
รายละเอียด  

27 ก.ค.54

เรื่อง  การพัฒนาโครงการวาระประเทศไทยหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา
เรียน  
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการวาระประเทศไทยตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาในวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร
รายละเอียด  หนังสือนำส่ง  กำหนดการพัฒนา

   27 ก.ค. 54

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2554
     ให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อตามกลุ่มสาระเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด สำหรับค่าพาหนะในการเดินทางกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์จะเป็นผู้เบิกจ่ายให้ ณ สถานที่อบรม
       หลักสูตรครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ 11 จำนวน  60  คน
            - อบรมระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2554
            - สถานที่อบรม โรงแรมปทุมรัตน์   จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเหตุ : หากมีข้าราชการครูตามรายชื่อที่แจ้งย้ายโรงเรียนหรือย้ายไปสังกัดอื่น ขอความอนุเคราะห์แจ้งเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554  คุณกาญจนี  พุฒิประภาส  081 - 5485453  
                สิ่งที่ส่งมาด้วย

     21 ก.ค. 54

ประกาศผลการประเมินผลงานด้านที่ 3

21 ก.ค.54

เรื่อง การพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 58 โรงเรียน
          ด้วย สพฐ. จะดำเนินการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ให้แก่ข้าราชการครูที่สอนในช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มสาระภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
         สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาส่งรายชื่อครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ในกลุ่มสาระภาษาไทยและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (จบในวิชาเอกอื่นแต่ได้รับมอบหมายให้สอนใน 2 กลุ่มสาระนี้) โดยส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่อีเมล์ nittiya_a@windowlive.com  
ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554   (แบบสำรวจข้อมูล)

21 ก.ค.54

เรื่อง  การให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
         ด้วย ก.ค.ศ. มีมติกำหนดอัตราเงินเดือนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
         1.คุณวุฒิปริญญาเอก  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 13,770 บาท
         2.คุณวุฒิปริญญาโท    อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 10,190 บาท
         3.คุณวุฒิปริญญาตรี    
            3.1 หลักสูตร 5 ปี (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/การศึกษา)  9,140 บาท
            3.2 หลักสูตร 4 ปี 8,340 บาท
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2554  (หนังสือ ก.ค.ศ.)

21 ก.ค. 54

เรื่อง  การรับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
          รายละเอียด
เรื่อง  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษา
          รายละเอียด
เรื่อง  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปดำรงตำแหน่งใหม
          รายละเอียด

เรื่อง  การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้
          อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ศรีสะเกษ เขต 3 มีมติอนุมัติให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ลำดับที่ 4 - 8  มาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหนงครูผู้ช่วย
หมายเหตุ : สำหรับวันเรียกบรรจุจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึี่่ง

20 ก.ค. 54

เรื่อง    การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ที่มีข้าราชการครูส่งคำขอเลื่อนวิทยฐานะ

                ด้วย สพป.สรีสะเกษ เขต 3 โดยมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้ผู้ยื่นคำขอระหว่างเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือน กรกฎาคม 2554 ให้โรงเรียนดำเนินการตามหนังสือสั่งการที่แนบ
 หนังสือนำส่ง    ครูขอชำนาญการ   กรรมการชำนาญการ   ครูขอชำนาญการพิเศษ    กรรมการชำนาญการพิเศษ

 

ข่าวที่ผ่านมา