อำนวยการ|บุคคล|นโยบายและแผน|ส่งเสริมฯ|นิเทศ ติดตามฯ|การเงิน |โรงเรียน

  กลุ่มบริหารงานบุคคล

3 พ.ย.59

โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559  รายละเอียด

3 พ.ย.59

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online  หนังสือ  ขั้นตอนการสมัคร

3 พ.ย.59

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารสินทรัพย์"  รุ่นที่ 3  รายละเอียด

3 พ.ย.59

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริหารวิชาการ  รายละเอียด

29  เม.ย. 59

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง  รายละเอียด

5  มี.ค. 59

รียน  เจ้าหน้าที่เลื่อนขั้นเงินเดือน
            ขอให้ ร.ร. ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันการนับตัว 1 มี.ค.59 ในระบบเลื่อนเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ www.cmss-otcsc.com ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 เม.ย.59
 รายละเอียด

31 มี.ค. 59

ด่วนที่สุด  เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559
                  แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งมติคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการรับย้ายข้าราชการครูฯ  ให้จัดส่งถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่  5 เมษายน 2559

25 มี.ค. 59

การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2559  รายละเอียด

25 มี.ค. 59

ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม  รายละเอียด

25 มี.ค. 59

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3  ประจำปีงบประมาณ 2559  รายละเอียด

24 มี.ค. 59

ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการพิจารณาให้ข้าราชการและบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจกษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง  รายละเอียด

24 มี.ค. 59

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น  ประจำปี  2559  รายละเอียด

18 มี.ค. 59

ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลอัตราว่าง ตำแหน่งลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ที่ว่างจากกรณีผู้ครองตำแหน่งเดิมได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู(ครูผู้ช่วย) กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 มายัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันจันทร์ที่ 21 มี.ค.2559

16 มี.ค. 59

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  รายละเอียด

16 มี.ค. 59

แนวทางการบริหารอัตรากำลัง  รายละเอียด

10 มี.ค. 59

โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2559   รายละเอียด

10 มี.ค. 59

การใช้อัตราว่างและความต้องการวิขาเอกในสถานศึกษา  รายละเอียด

9 มี.ค. 59

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ  TEPE Online  รายละเอียด

9 มี.ค. 59

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ  รายละเอียด

9 มี.ค. 59

ขอเชิญส่งบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  รายละเอียด

9 มี.ค. 59

รายงานการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง(ID  PLAN)  รายละเอียด

4 มี.ค. 59

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 559  รายละเอียด

4 มี.ค. 59

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training  รายละเอียด

3 มี.ค. 59

แบบบัญชีหมายเลข 5  แบบบัญชี

29 ก.พ. 59

โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ  ปีการศึกษา  2559  รายละเอียด

29 ก.พ. 59

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง  หนังสือ  รายละเอียด  ภาระงานสอน

23 ก.พ. 59

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  รายละเอียด

18 ก.พ. 59

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2559  รายละเอียด

18 ก.พ. 59

เรียนเชิญร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า k"  รายละเอียด

18 ก.พ. 59

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านช่างและเทคโนโลยี  รายละเอียด

18 ก.พ. 59

ประกาศ  สพป.ศรีสะเกษ เขต3 เรื่อง มาตรการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ประกาศ

17 ก.พ. 59

สำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาศ ทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีครูที่สอนไม่ตรงวิชาคณิตศาสตร์ วิทยศาสตร์ และภาษาอังกฤษ    หนังสือแจ้ง  แบบสำรวจ

16 ก.พ. 59

โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559  รายละเอียด

16 ก.พ. 59

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานใน สพป.ศรีสะเกษ เขต  3   ประกาศ

9 ก.พ. 59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  รายละเอียด

8 ก.พ. 59

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ.) รุ่นที่ 3  รายละเอียด 1   รายละเอียด 2

4 ก.พ. 59

การอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  รายละเอียด

4 ก.พ. 59

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.559 สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  หนังสือ  ประกาศ

1 ก.พ. 59

โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  รายละเอียด

1 ก.พ. 59

สำรวจข้อมูลและจำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นคนพิการ  รายละเอียด

28 ม.ค. 59

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม (มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์)    รายละเอียด

28 ม.ค. 59

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร  "การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก" (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)   รายละเอียด

 28 ม.ค. 59

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  รุ่นที่ 24   รายละเอียด

25 ม.ค.59

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3    รายละเอียด

22 ม.ค.59

ด่วนที่สุด  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูประจำปี 2559  รายละเอียด

22 ม.ค.59

อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  22  ม.ค.59  รายละเอียด

15 ม.ค.59

ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  2559  รายละเอียด

15 ม.ค.59

ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นเพื่อรับมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559  รายละเอียด

11 ม.ค.59

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE online  รายละเอียด

10 ม.ค.59

บัญชีรายละเอียดอัตราว่างสายงานการสอน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  รายละเอียด

5ม.ค.59

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูแสนดี ประจำปี พ.ศ.2558  รายละเอียด

30 ธ.ค.58

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หนังสือ

30 ธ.ค.58

ประกาศกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)  รายละเอียด

30 ธ.ค.58

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง  รายละเอียด

30 ธ.ค.58

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559  รายละเอียด

30 ธ.ค.58

การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559  รายละเอียด

30 ธ.ค.58

การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศน์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสพผลสำเร็จ ประจำปี  พ.ศ.2558  รายละเอียด

30 ธ.ค.58

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2559  รายละเอียด

30 ธ.ค.58

การดำเนินโครงการยกย่องเชิกชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี พ.ศ.2559   รายละเอียด

30 ธ.ค.58

การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รายละเอียด

24 ธ.ค.58

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558  รายงานตัววันที่ 8 มกราคม 2559 (รอรับหนังสือเรียกตัวจากเขตฯ)   รายละเอียด

14 ธ.ค.58

ขอความอนุเคราะห์แจ้งเร่งรัดการเข้าระบบ  รายละเอียด

14 ธ.ค.58

สพป.ศรีสะเกษเขต  3  ขอให้โรงเรียนในสังกัด  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้มีวิทยฐานะชำนาญการ  ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้  แล้วรายงาน  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ภายในวันที่  18  ธ.ค.58  รายละเอียด

8 ธ.ค.58

สพป.ศรีสะเกษเขต  3  ขอให้โรงเรียนในสังกัด  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้  แล้วรายงาน  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ภายในวันที่  11  ธ.ค.58  รายละเอียด

4 ธ.ค.58

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ระหว่างวันที่  10-11 ธ.ค.58 ณ โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  รายละเอียด

4 ธ.ค.58

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ระหว่างวันที่  8-9 ธ.ค.58 ณ โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  รายละเอียด

26 พ.ย.58

การจ่ายเครื่องราชอิสรยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557  รายละเอียด

26 พ.ย.58

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษา "การจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนหลังเลิกเรียน"  โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  รายละเอียด

26 พ.ย.58

โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ทางการบริหารแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หนังสือ1  หนังสือ2

26 พ.ย.58

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC  AWARDS)  ระดับภูมิภาค ครั้งที่  5  ประจำปีการศึกษา  2558  รายละเอียด

26 พ.ย.58

การเกลี่ยอัตราพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  รายละเอียด

26 พ.ย.58

ส่งตัวบุคลากรวิทฯ์และคณิตฯ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559-2561  ให้บุคลากรดังกล่าวมารับหนังสือส่งตัวเพื่อไปปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนแห่งใหม่ที่ได้คัดเลือกไว้ ในวันที่ 1 ธ.ค.58 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เวลา 09.00 น.

20 พ.ย.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณรที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558  สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  รายละเอียด

20 พ.ย.58

ขอเชิญลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 25 พ.ย.58 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  หนังสือ

19 พ.ย.58

ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ  2559  รายละเอียด

19 พ.ย.58

บัญชีรายละเอียดขออนุมัติเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี2558  สังกัด  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  รายละเอียด

19 พ.ย.58

สำรวจข้อมูลอัตรากำลังลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และอัตราจ้างรายเดือนในสถานศึกษา  หนังสือ  รายละเอียด

18 พ.ย.58

การเกลี่ยอัตราพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  รายละเอียด

18 พ.ย.58

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558   รายละเอียด

18 พ.ย.58

ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อวิทยฐานะ  เอกสารแนบ

16 พ.ย.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางคณิตศาสตร์  (คัดเลือกโดยวิธีการประเมินจากวิชาเอกที่ตรง และผลการเรียนเฉลี่ย)  ประกาศ

16 พ.ย..58

การย้ายข้าราชครูฯ สายงานการสอน  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  ในการประชุมครั้งที่  14/558  เมื่อวันที่  16 พ.ย.58  ได้มีมติอนุมัติให้ย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน  จำนวน  5  ราย    รายละเอียดดังแนบ  รายละเอียด

16 พ.ย..58

อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่  16  พ.ย.58  รายละเอียด

12 พ.ย..58

ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  รายละเอียด

12 พ.ย..58

ด่วนที่สุด  ซักซ้อมการสำรวจข้อมูลอัตราว่าง  การจ้างครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วกลับมาปฏบัติการสอนและอาสากลับมาสอนในโรงเรียนโดยไม่รับค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ.559  หนังสือ

10 พ.ย..58

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  ประจำปี  2559  หนังสือ  รายละเอียด

10 พ.ย..58

ขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินในยามปกติ ประจำปี  2559  รายละเอียด

5 พ.ย..58

สพป.ศรีสะเกษเขต  3  ขอให้โรงเรียนในสังกัด  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้มีวิทยฐานะชำนาญการ  ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้  แล้วรายงาน  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ภายในวันที่  11  พ.ย.58  รายละเอียด

5 พ.ย..58

โครงการ "ติดตามรอยเกียรติยศครูมีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"  ครั้งที่  10  พ.ศ. 2559  รายละเอียด

5 พ.ย..58

การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2559   รายละเอียด

5 พ.ย..58

ด่วนที่สุด  ก.ค.ศ. และ สพฐ. เปิดโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ) ระหว่างวันที่ -8 พ.ย. 558 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้

3 พ.ย..58

แจ้งชะลอการเดินทางและแก้ไขสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 559-2561)   รายละเอียด

2 พ.ย..58

แจ้งชะลอการเดินทางของครูวิทย์ฯ-คณิตฯ  เนื่องจาก  สพฐ.แจ้งให้ดำเนินการทำสัญญาให้กับบุคลากรวิทย์ฯและคณิตฯคนเดิมและโรงเรียนเดิมของปีงบประมาณ  2558  ในเดือน ต.ค.-พ.ย.58  โดยเร่งด่วน  จึงให้ชะลอการเดินทางตามที่แจ้งไว้ก่อนและให้ปฏิบัติอยู่  ณ  โรงเรียนเดิม  จนถึง  30  พ.ย.58

28 ต.ค..58

แจ้งประกาศเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่  (ปีงบประมาณ 559-2561)  รายละเอียด

28 ต.ค..58

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่อลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  รายละเอียด

28 ต.ค..58

สำรวจข้อมูลอัตราว่าง การจ้างครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วกลับมาปฏิบัติการสอนและอาสากลับมาสอนในโรงเรียนโดยไม่รับค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  รายละเอียด

26 ต.ค..58

การต่อสัญญาจ้างครูวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ให้โรงเรียนทำสัญญาจ้างกับบุคลากรครูวิทยาศาตร์  ให้โรงเรียนทำสัญญาจ้างกับบุคลากรครูวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์รายเดิม  โดยมีระยะเวลาจ้าง  1  เดือน   (1-31 ต.ค.58)  สำหรับโรงเรียนที่ส่งสัญญาจ้างไปยัง  สพป.สรีสะเกษ  เขต 3  แล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง  ตามที่แจ้งมานี้เพื่อดำเนินการต่อไป

26 ต.ค..58

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน  รายละเอียด

20 ต.ค..58

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ  2  รายละเอียด

19 ต.ค..58

การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป  หนังสือ  รายละเอียด

15 ต.ค..58

ด่วนที่สุด  ขอให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการจัดทำสัญญาจ้าง  ให้สัญญาจ้างส่งที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล  ภายในวันที่  18 ต.ค.58  รายละเอียด

14 ต.ค..58

ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่  13 ต.ค.58 (ผู้บริหารที่ได้รับพิจารณารับเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายคืนได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  รายละเอียด

14 ต.ค..58

การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN)  หนังสือ  รายละเอียด

13 ต.ค..58

การแจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี 559 รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  หนังสือ  รายละเอียด

13 ต.ค..58

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  รายละเอียด

9 ต.ค..58

การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ(1 ต.ค. 58)  แจ้งผู้อำนวยการสถานศึกษามาลงนามในคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนฯ ของพนักงานราชการพร้อมคำสั่ง(สำหรับโรงเรียนที่มีพนักงานราชการ)

8 ต.ค..58

ขอเชิญผู้บริหาร ร.ร. ลงนามคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งช่างครุภัณฑ์ ช่างไม้, ช่างไฟฟ้า, พนักงานบริการ, ครูช่วยสอน) พร้อมนำเลขคำสั่ง สั่ง ณ วันที่ 8 ต.ค. 58  จำนวน 1 คำสั่ง ส่งที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

7 ต.ค..58

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  รายละเอียด

5 ต.ค..58

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   รายละเอียด

5 ต.ค..58

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   รายละเอียด

5 ต.ค..58

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ทราบภายในวันที่ 13 ต.ค. 58 รายละเอียด

2 ต.ค..58

กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  13  รายละเอียด

1 ต.ค..58

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทนยฐานะ  รายละเอียด

1 ต.ค..58

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 22  รายละเอียด

1 ต.ค..58

การเตรียมข้อมูลลูกจ้างประจำเข้าระบบจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง  รายละเอียด

30 ก.ย.58

อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่  30  ก.ย.58  รายละเอียด

23 ก.ย.58

ด่วนที่สุด  สั่งจองโต๊ะงานการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2558  รายละเอียด

23 ก.ย.58

ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ  รายละเอียด

22 ก.ย.58

สำรวจตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559  รายละเอียด

21 ก.ย.58

ด่วนที่สุด  ขอให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อ  ตามเอกสารที่แนบดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2558 ภายในวันที่ 23 ก.ย. 58  รายชื่อ

21 ก.ย.58

การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2558  เรื่อง  "ทิศทางการศึกษาไทยภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย"  รายละเอียด

16 ก.ย.58

สพป.ศรีสะเกษเขต  3  ขอให้โรงเรียนในสังกัด  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้  แล้วรายงาน  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ภายในวันที่  21  ก.ย.58  รายละเอียด

11 ก.ย.58

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการวัดผลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  รายละเอียด

9 ก.ย.58

การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2557-2561)  รายละเอียด

8 ก.ย.58

โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู  ประจำปี  2558  รายละเอียด

7 ก.ย.58

การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  รายละเอียด

7 ก.ย.58

ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2558  รายละเอียด

4 ก.ย.58

โครงการ  "ครูดีในดวงใจ"  ครั้งที่ 13 พ.ศ.559  รายละเอียด

4 ก.ย.58

พัฒนาความรู้ด้านการวัดผลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  รายละเอียด

2 ก.ย.58

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online  รายละเอียด

1 ก.ย.58

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  รายละเอียด

1 ก.ย.58

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ  รายละเอียด

28 ส.ค.58

การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป   หนังสือ  สิ่งที่ส่งมาด้วย1  สิ่งที่ส่งมาด้วย2  สิ่งที่ส่งมาด้วย3  สิ่งที่ส่งมาด้วย4

27 ส.ค.58

อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่  27  ส.ค.58  รายละเอียด

27 ส.ค.58

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
            ตามที่ สพ.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้มีหนังสือที่ ศธ 04141/ว3096 ลงวันที่ 4 ส.ค.58 ขอให้จัดส่งข้อมูลการจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572 โดยให้จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 14 ส.ค.58 นั้น เนื่องจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ยังไม่ได้รับข้อมูล
 (เอกสาร) ของโรงเรียน จึงขอให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 30 ส.ค.58 และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้หาก ร.ร.ส่งข้อมูลแล้ว รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่(นางบรรจง  ทาวุฒิ) กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังฯ
 รายละเอียด

27 ส.ค.58

ส่งกำหนดการอบรมโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู  ปีงบประมาณ  2558  รายละเอียด

21 ส.ค.58

ส่งกำหนดการอบรมโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2558  รายละเอียด

17 ส.ค.58

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  รายละเอียด

17 ส.ค.58

อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่  17  ส.ค.58  รายละเอียด

14 ส.ค.58

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองของไทย  รายละเอียด

5 ส.ค.58

การจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2558-2572  และแผนการรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการคุรุทายาท  หนังสือ  แบบปริมาณ  แบบฟอร์มแผนฯ

5 ส.ค.58

การพัฒนาวิสัยทัศน์ทางการบริหารแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หนังสือ1  หนังสือ2  รายชื่อ

29 ก.ค.58

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ประจำปี  2558  
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ขอแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสพฐ.  โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่  1- 15 ส.ค.58  ให้จัดส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ไปยัง  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
รายละเอียด

29 ก.ค.58

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ประจำปี  2558  
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ขอแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสพฐ.  โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่  1- 15 ส.ค.58  ให้จัดส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ไปยัง  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ภายในวันที่  18  ส.ค.58  
รายละเอียด

29 ก.ค.58

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั้วคราว  เพื่อปฏิบัติงานในสำนัก  รายละเอียด

29 ก.ค.58

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
            ขอให้ ร.ร. ที่มีพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ทุก ร.ร.  ให้ดำเนินการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ต่อเนื่องในระยะเวลา  1  เดือน(1  - 30 ก.ย.58)  จัดส่งสัญญาจ้าง  สัญญาค้ำประกัน  พร้อมเอกสาร  จำนวน  2  ชุด  สพป.ศรีสะเกษ  เขต 3 
 ภายในวันที่  13  ส.ค.  58
 รายละเอียด

28 ก.ค.58

ประกาศ  สพป.ศรีสะเกษ  เขต 3  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานใน  สพป.สรีสะเกษ เขต 3  รายละเอียด

24 ก.ค.58

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ในการประชุมครั้งที่  9/2558  เมื่อวันที่  24 ก.ค.58   รายละเอียด

24 ก.ค.58

สพป.ศรีสะเกษเขต  3  ขอให้โรงเรียนในสังกัด  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้  แล้วรายงาน  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ภายในวันที่  29  ก.ค.58  รายละเอียด

24 ก.ค.58

สพป.ศรีสะเกษเขต  3  ขอให้โรงเรียนในสังกัด  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้มีวิทยฐานะชำนาญการ  ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้  แล้วรายงาน  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ภายในวันที่  29  ก.ค.58  รายละเอียด

23 ก.ค.58

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ  โรงเรียนขนาดเล็ก  ประจำปีงบประมาณ  2558  รายละเอียด

17 ก.ค.58

ด่วนที่สุด  โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู  รายละเอียด

13 ก.ค.58

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  รายละเอียด

13 ก.ค.58

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ  รายละเอียด

13 ก.ค.58

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2558  หนังสือ  ประกาศ  แบบคำร้องฯ

13 ก.ค.58

เรียนเชิญผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพป.ศรีะสเกษ เขต 3 ลงนามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย.58  คำสั่งลงวันที่  13 ก.ค.58

10 ก.ค.58

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  รายละเอียด

10 ก.ค.58

ขอให้ ร.ร.ที่มีรายชื่อตามรายละเอียดที่แนบ จองเลขคำสั่ง เรื่องเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ลงวันที่ 6 ก.ค.58 จำนวน 1 เลข และลงนามคำสั่งในวันที่ 13 ก.ค.58 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานบำเหน็จความชอบ)  รายละเอียด

10 ก.ค.58

การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16)  รายละเอียด

10 ก.ค.58

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2558  รายละเอียด

9 ก.ค.58

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  รายละเอียด

9 ก.ค.58

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  รายละเอียด

1 ก.ค.58

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF2015)  หัวข้อ  Smart  Fducation  for  21st  Century Leaning  รายละเอียด"

1 ก.ค.58

การรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)  ของสถานศึกษา  และการได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณ 2557  รายละเอียด

26 มิ.ย.56

ด่วนที่สุด การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ให้ผอ.โรงเรียนที่มีพนักงานราชการ ในสังกัด ไปลงนามคำสั่งการปรับเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พร้อมเลขคำสั่ง ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ในวันจันทร์ ที่ 29 มิ.ย.2558 โดยด่วย

26 มิ.ย.56

ด่วนที่สุด การปรับเงินเดือนของข้าราชการครู (1 ธ.ค.57) ให้ผอ.โรงเรียนไปลงนามคำสั่งปรับเงินเดือนของข้าราชการครู ในวัน จันทร์ ที่ 29 มิ.ย.2558  และให้นำเลขคำสั่งของโรงเรียนมาด้วย โดยให้สั่ง ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2558 จำนวน 1 เลข โดยด่วน

26 มิ.ย.58

การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา  รายละเอียด

26 มิ.ย.58

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน  รายละเอียด

23 มิ.ย.58

ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  รายละเอียด

23 มิ.ย.58

ลูกจ้างประจำพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ราชการเนื่อจากอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  รายละเอียด

23 มิ.ย.58

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  รายละเอียด

23 มิ.ย.58

อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.58  รายละเอียด

19 มิ.ย.58

การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเข้ารับราชการพิจารณาคัดเลือกให้รับ  "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน  อิทรวิชัย"  รายละเอียด

19 มิ.ย.58

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ดนตรีนาฏศิลป์อาเซียน  ครั้งที่  3  รายละเอียด

19 มิ.ย.58

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  "สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 2  รายละเอียด

19 มิ.ย.58

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ  (Host)  จัดงาน  EDUCA  2015  : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 8  รายละเอียด

19 มิ.ย.58

โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2558   รายละเอียด

19 มิ.ย.58

ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาและโปรดเผยแพร่ข่าวการสัมมนา  รายละเอียด

19 มิ.ย.58

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558  รายละเอียด

18 มิ.ย.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  รายละเอียด

17 มิ.ย.58

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 2   รายละเอียด

17 มิ.ย.58

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์"  รายละเอียด

11 มิ.ย.58

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557  รายละเอียด

10 มิ.ย.58

แจ้งเปลี่ยนแปลงในหนังสือสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย  รายละเอียด

10 มิ.ย.58

กำหนดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 12   รายละเอียด

8 มิ.ย.58

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)   รายละเอียด

8 มิ.ย.58

ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558   หนังสือ   แบบปริมาณงาน   แบบปริมาณงานสถานศึกษา

4 มิ.ย.58

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  รายละเอียด

3 มิ.ย.58

เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ได้กำหนดการจัดพิธีมอบเครื่องราชฯ ให้แก่ผู้ได้รับจัดสรร ในวันที่ 8 มิ.ย.58  จึงขอให้ข้าราชการครูที่ได้รับเครื่องราชฯ  เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชฯ  ตามกำหนดการดังกล่าว  พร้อมส่งคืนเครื่องราชฯชั้นรองในตระกูลเดียวกัน  หากผู้ใดรับพระราชทาน ไม่สามารถนำเครื่องราชฯชั้นรองมาส่งคืนได้อันเนื่องจากสูญหาย ถูกโจรกรรมหรือสาเหตุอื่นใด  ให้ชดใช้ราคาแทนเครื่องราชฯชั้นรองเป็นเงินตามบัญชีชดใช้ราคาแทนเครื่องราชฯที่กำหนด   รายชื่อผู้เข้ารับ    
กำหนดการ

2 มิ.ย.58

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  รายละเอียด

2 มิ.ย.58

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  รายละเอียด  ใบสมัคร

29 พ.ค.58

ขอความอนุเคาระห์ในการจัดส่งผู้เข้ารับการอบรม  รายละเอียด

29 พ.ค.58

แนวปฏิบัติในการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏบัติการวิจัย  รายละเอียด

29 พ.ค.58

ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ  รายละเอียด

27 พ.ค.58

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน  หนังสือ  หลักเกณฑ์  แบบคำขอและแบบรายงาน

27 พ.ค.58

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ  รายละเอียด

25 พ.ค."58

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่  1-2) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  รายละเอียด

22 พ.ค.58

เรื่อง  โครงการ "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559
เรียน  ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการสรรหาและคักเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559 โดยวิธีการเสาะแสวงหา "ครูดี" ในรูปแบบของคณะกรรมการตามคุณสมบัติที่กำหนด หนังสือ  
รายละเอียด

22 พ.ค.58

เรื่อง  โครงการ "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการสรรหาและคักเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559 โดยวิธีการเสาะแสวงหา "ครูดี" ในรูปแบบของคณะกรรมการตามคุณสมบัติที่กำหนด หนังสือ  
รายละเอียด

21 พ.ค. 58

ด่วนที่สุด การปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงาน(ตำแหน่ง)ของลูกจ้างประจำ  หนังสือ   รายละเอียด

21 พ.ค.58

ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล  รายละเอียด

20 พ.ค.58

การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558  รายละเอียด

19 พ.ค.58

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 สังกัด สพป.ศก.3 และให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ไปสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 พ.ค. 58 เวลา 08.00 น. ณสนามสอบ สพป.ศก.3  รายละเอียด

19 พ.ค.58

ประกาศแก้ไขการขึ้นบัญชีผู่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. หนังสือ  บัญชีรายชื่อ

18 พ.ค.58

การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด  รายละเอียด

18 พ.ค.58

การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ  รายละเอียด

18 พ.ค.58

การจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการและการจัดทำสัญญาจ้างธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  รายละเอียด

14 พ.ค. 58

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง ในโครงการที่เกี่ยวข้องตามที่ สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้รายเดิม  ตั้งแต่วันที่  1 เม.ย. - 30 ก.ย. 58  แล้วจัดส่งสัญญาจ้างและคำสั่งจ้าง  จำนวน  2  ชุด  พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ให้  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ภายในวันที่  20  พ.ค.58

12 พ.ค. 58

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  รายละเอียด

12 พ.ค. 58

เรื่อง การจัดทำสัญญาจ้าง ธุรการโรงเรียบ
           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ขอแจ้งให้ธุรการโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน  ตั้งแต่  2  โรงเรียนขึ้นไป  มาจัดทำสัญญาจ้าง  ครั้งที่  2  ระยะเวลา  6  เดือน ( 1  เม.ย.  - 30  ก.ย.58)  ที่  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  (ห้องประชุมจตุรมิตร)  ในวันที่  18  พ.ค.58  เวลา  13.30  น.  เป็นต้นไป

29 เม.ย.58

การแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมสัมนาเกี่ยวกับกฎหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รายละเอียด

17 เม.ย.58

การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รายละเอียด    บัญชีรายชื่อ

17 เม.ย.58

การประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558  รายละเอียด

17 เม.ย.58

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556  รายละเอียด

16 เม.ย.58

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  รายละเอียด

10 เม.ย.58

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  รายละเอียด

8 เม.ย.58

ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพสู่วิชาชีพสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  รายละเอียด

3 เม.ย.58

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รายละเอียด

3 เม.ย.58

ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  รายละเอียด

3 เม.ย.58

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา  รายละเอียด

2 เม.ย.58

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายละเอียด

31 มี.ค.58

การจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน สำหรับการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนร่วมและเรียนรวม  รายละเอียด

27 มี.ค.58

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  รายละเอียด

16 มี.ค.58

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/58 สำหรับกลุ่มวิชาหรือทางที่รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีสาขาวิชาเอกที่ตรงตามประกาศรับสมัครเท่านั้น   หนังสือ  รายละเอียดประกาศ

13 มี.ค.58

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2558  รายละเอียด

13 มี.ค.58

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี 2558  หนังสือ  ใบสมัคร

13 มี.ค.58

ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2559  รายละเอียด

13 มี.ค.58

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  รายละเอียด

10 มี.ค.58

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  รายละเอียด

10 มี.ค.58

โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2558  รายละเอียด

10 มี.ค.58

กำหนดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  รายละเอียด

10 มี.ค.58

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558  รายละเอียด

10 มี.ค.58

การยืนยันบัญชีนับตัวข้าราชการที่มีตัวจริง ณ วันที่ 1 มี.ค.58  ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบัญชีนับตัวข้าราชการ ที่มีตัวจริง ณ วันที่ 1 มี.ค.58 ในระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ ที่  http://www.cmss-otcsc.com  ภายในวันที่ 16 มี.ค58  ข้อมูลรหัสผ่าน

26 ก.พ.58

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ  รายละเอียด

25 ก.พ.58

กำหนดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  รายละเอียด

25 ก.พ.58

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.58  รายละเอียด

23 ก.พ.58

ขอให้ ร.ร.ที่มีพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรอกข้มูลพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม เพื่อของบจัดสรร ใน  6 เดือน หลัง ภายในวันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค.58  หนังสือ  รายชื่อ

19 ก.พ.58

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียนติเป้นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2558  รายละเอียด

17 ก.พ.58

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคม ประจำปี 2558  มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจาแสงมลิ  รายละเอียด

17 ก.พ.58

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  รายละเอียด

11 ก.พ.58

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยให้ไปรายงานตัว ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในวันที่ 16 ก.พ.58 เวลา 08.30-10.30 น. รายละเอียด

10 ก.พ.58

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  รายละเอียด เพิ่มเติม  ใบสมัคร

6 ก.พ.58

การตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รายละเอียด

5 ก.พ.58

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการ  รายละเอียด

 

5 ก.พ.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศรายชื่อ

5 ก.พ.58

สำรวจข้อมูลข้าราชการที่อาจมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสมัครเข้ารับราชการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น)  รายละเอียด

5 ก.พ.58

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  รายละเอียด

5 ก.พ.58

ด่วนที่สุด เรื่อง  ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สพฐ.ได้จัดโครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ให้ช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล ในตำแหน่ง รอง ผอ.โรงเรียนวังไกลกังวล ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา จำนวน 1 ราย ฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา จำนวน 1 ราย และครูผู้สอนจำนวน 20 ราย สพป.ศก.3 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ
รายละเอียด

31 ม.ค.58

เรื่อง การย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน
           ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตฯในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 ม.ค.58 มีมติให้ย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน ให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 6 ราย
รายละเอียด

31 ม.ค.58

เรื่อง เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้
           ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตฯในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 ม.ค.58 มีมติอนุมัติให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ลงวันที่ 4 ก.ค.56 ในวิชาเอก คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา มารายงานตัววันที่ 16 ก.พ.58 เวลา 09.00  -  11.00 น. ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (ได้ส่งหนังสือเรียกรายงานตัวแล้ว)
รายละเอียด

30 ม.ค.58

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 ม.ค.58  รายละเอียด

30 ม.ค.58

 โครงการยกย่องชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี 2558  รายละเอียด  

28 ม.ค.58

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 14 ตำแหน่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอแจ้งประกาศดังกล่าวให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบ หากประสงค์ขอย้ายให้จัดส่งคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ ไปยัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 13 ก.พ. 58  และสมารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ssk3.go.th
 รายละเอียด

27 ม.ค.58

สำรวจรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานราชการ/อัตราจ้าง(ปฏิบัติงานด้านการสอน) ที่จบปริญญาตรี/ต่ำกว่าปริญญาตรี แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  รายละเอียด

27 ม.ค.58

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2557
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

           สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูฯ ที่มีคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 15 ก.พ.58 ได้ทราบหากมีความประสงค์ขอย้ายให้จัดส่งคำร้องขอย้าย ไปยัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 16 ก.พ. 58  และสมารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ssk3.go.th
 รายละเอียด

23 ม.ค.58

เพิ่มเติม  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ใบสมัคร

23 ม.ค.58

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  รายละเอียด

22 ม.ค.58

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  รายละเอียด

22 ม.ค.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์

19 ม.ค.58

เรื่อง รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา  รับสมัคร ระหว่างวันที่ 26  ม.ค. - 1 ก.พ. 58 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  รายละเอียด

19 ม.ค.58

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากร (ผู้อำนวยการโรงเรียน) เข้าร่วมอบรม  รายละเอียด

19 ม.ค.58

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากร (ครูแกนนำ) เข้าร่วมอบรม  รายละเอียด

16 ม.ค.58

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  และผลการอนุมัติการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ

15 ม.ค.58

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 ม.ค.58  รายละเอียด

15 ม.ค.58

การปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ  หนังสือ  แบบคำขอเปลี่ยนสายงาน   แบบคำขอปรับระดับชั้นงาน

13 ม.ค.58

โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ปี 2558  รายละเอียด

13 ม.ค.58

ประสานความร่วมมือโครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2558  รายละเอียด

13 ม.ค.58

ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ  รายละเอียด

13 ม.ค.58

เรื่อง การเรียกรายงานตัวธุรการโรงเรียนสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้ขอใช้บัญชีธุรการโรงเรียนของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 5 ราย จึงให้ไปรายงานตัวรับการจัดจ้างในวันที่ 16 ม.ค.58 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล   รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียด

9 ม.ค.58

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม  หนังสือ

9 ม.ค.58

ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและวัตกรรมสถานศึกษา  รายละเอียด

6 ม.ค.58

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558  โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 12-20 ม.ค.58(เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  รายละเอียด  ใบสมัคร

5 ม.ค. 58

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  หนังสือ  รายละเอียด

23 ธ.ค.57

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  รายละเอียด

19 ธ.ค.57

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพภาษาอังกฤษของหน่วยงานด้วย  EOL EngTest.net  รายละเอียด

19 ธ.ค.57

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาภาษาที่สองสู่ประชาคมอาเซียน  รายละเอียด

18 ธ.ค.57

สำรวจข้อมูลครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด ที่ไม่มีวุฒิวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  หนังสือ  แบบสำรวจ

12 ธ.ค.57

ขอความร่วมมือเสนอชื่อ "ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"  รายละเอียด

9 ธ.ค.57

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 12 ธ.ค.57 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายละเอียด

9 ธ.ค.57

รายงานการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด

4 ธ.ค.57

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  รายละเอียด

4 ธ.ค.57

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  รายละเอียด

4 ธ.ค.57

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/57 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.57  มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ จึงขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามบัญชีรายชื่อ ดำเนินการประเมินและรายงานผลการประเมินให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ทราบ ภายในวันที่ 11 ธ.ค. 57 รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียด

4 ธ.ค.57

ประกาศและกำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557  รายละเอียด

22 พ.ย.57

อ.ก.ค.ศ เขตฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.57 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีและเลื่อวิทยฐานะตามบัญชีแนบท้าย ขอให้ผู้ขอรับการประเมินประสานคณะกรรมการประเมิน เพื่อดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ต่อไป  รายละเอียด

22 พ.ย.57

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 22  พ.ย.57 รายละเอียด

21 พ.ย.57

ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาครู  รายละเอียด

10 พ.ย.57

สำรวจตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558  หนังสือ  รายละเอียด

7 พ.ย.57

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556  หนังสือ  รายละเอียด

4 พ.ย.57

โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2558  (ปีที่ 4)  รายละเอียด

3 พ.ย.57

ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-21 พ.ย.57

3 พ.ย.57

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2558  รายละเอียด

3 พ.ย.57

การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่ส่งคืนตามกฎหมาย  รายละเอียด

3 พ.ย.57

ขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินในยามปกติ ประจำปี 2558  รายละเอียด

24 ต.ค.57

กำหนดการเดินทาง โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  รายละเอียด

20 ต.ค.57

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

            ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 ส.ค.56 รายละเอียดดังแนบ รายละเอียด

20 ต.ค.57

โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๘  หนังสือ โครการ กิจกรรม ประกาศ แบบประเมิน แบบเสนอผลงาน ปฏิทิน

11 ต.ค.57

โครงการการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ(OD)  รายละเอียด

11 ต.ค.57

ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ประกาศ

8 ต.ค.57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญช โดยให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรไปเข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันเสาร์  ที่ 11 ต.ค.57 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 หนังสือ  รายชื่อ

7 ต.ค.57

เรื่อง  การทำสัญญาจ้างธุรการโรงเรียน
            ขอแจ้งให้ธุรการโรงเรียนที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบตั้งแต่ 2 โรงเรียนขึ้นไป และผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้จ้างต่อไป ไปจัดทำสัญญาจ้างที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในวันที่ 10 ต.ค.57 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจตุมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

7 ต.ค.57

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่มีอัตราจ้างชั่วคราวให้ลงเลขที่สัญญาจ้างตามปีงบประมาณ ตัวอย่างเช่น  เลขที่  1/2558

7 ต.ค.57

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีพนักงานราชการมาลงนาม คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ต.ค.57) ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.57 โดยด่วน

6 ต.ค.57

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards)  ประจำปี 2557  หนังสือ

3 ต.ค.57

ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด  ไปตรวจสอบคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ต.ค.57 ที่ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ระหว่างวันที่ 4 - 6 ต.ค.57  และให้ผู้บริหารลงนามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน พร้อมนำเลขคำสั่ง ลงวันที่ 2 ต.ค.57

3 ต.ค.57

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 2 ต.ค.57 รายละเอียด

29 ก.ย.57

เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สพฐ. ได้แจ้งกรอบการจัดสรรปีงบประมาณ 2558 รายการค่าตอบแทนแจ้งบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง นักการภารโรง ธุรการโรงเรียน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อจ้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2557 จึงให้โรงเรียนดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดให้จ้างต่อและให้ทำสัญญาจ้างได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.57 - 31 มี.ค.58 รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียด

29 ก.ย.57

คู่มืออบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารและไฟล์นำเสนอ
ไฟล์คู่มืออบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร

26 ก.ย.57

จัดประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557  รายละเอียด

26 ก.ย.57

ด่วนมาก การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2557  รายละเอียด

26 ก.ย.57

ด่วนมาก การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2557  รายละเอียด  

25 ก.ย.57

เรื่อง  ให้รายงานข้อมูลครูอัตราจ้างด้วยงบประมาณของโรงเรียน
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย ศูนย์ดำรงธรรมศรีสะเกษ แจ้งว่าศูนย์ฯได้รับหนังสือร้องทุกข์จากครูอัตราจ้างในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผู้ร้องทุกข์อ้างว่าถูกจ้างด้วยงบประมาณของโรงเรียนได้รับเงินเดือน 6,000 บาท ศูนย์ฯจึงให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ตรวจสอบข้อเท็จจริง  พร้อมรายงานผลให้ศูนย์ฯทราบ   สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงให้โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อครูอัตราจ้างด้วยงบประมาณของโรงเรียนพร้อมแนบสัญญาจ้าง ให้สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ภายในวันที่ 3 ต.ค.57 รายละเอียดดังแนบ
หนังสือ

25 ก.ย.57

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาที่สองสู่ประชาคมอาเซียน  รายละเอียด

23 ก.ย.57

เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
            รับสมัครระหว่างวันที่ 29 ก.ย.-3 ต.ค.57 ในเวลาราชการที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  รายละเอียดดังแนบ
ประกาศ

17 ก.ย.57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  บัญชีรายชื่อ

17 ก.ย.57

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูฯ ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายในการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  บัญชีรายชื่อ

16 ก.ย.57

เรื่อง  การเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ขอให้ โรงเรียนในสังกัดดาวน์โหลด  Userneme Password  เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อดำเนินการนับจำนวนข้าราชการที่มีตัว ณ 1 ก.ย.57 ในระบบ CMSS  ให้แล้วเสดภายในวันที่19 ก.ย.57  รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียด

15 ก.ย.57

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-training  รายละเอียด

12 ก.ย.57

การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558  รายละเอียด

5 ก.ย.57

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ก.ค.ศ.มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตรวจสอบคำขอของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งให้สำนักงาน ก.ค.ศ.พิจารณาไว้เดิม(จำนวน 1,672 ราย) หากมีรางวัล ที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปเพิ่มเติมและเป็นรางวัลที่อยู่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มิ.ย.53ถึงวันที่ 31 พ.ค.56 รายละเอียดดังแนบ  
รายละเอียด

4 ก.ย.57

เรื่อง  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปฏิบติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วุฒิ ปวช/ปวท/ปวส รับสมัครระหว่างวันที่ 10-16 ก.ย. 57 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในวัน เวลา ราชการ รายละเอียดดังแนบ
ประกาศ

4 ก.ย.57

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  รายละเอียด

4 ก.ย.57

กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  รายละเอียด

4 ก.ย.57

ด่วนที่สุด เรื่อง  การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ต.ค.57)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด/ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ(1 ต.ค.57) จึงขอให้โรงเรียน/กลุ่ม กพศ. ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กำหนดและจัดส่งข้อมูลตามบัญชีให้ครบถ้วน  รายละเอียดดังแนบ  รายละเอียด
 บัญชีการใช้วงเงิน

3 ก.ย.57

โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558  รายละเอียด

2 ก.ย.57

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ครู" ประจำปี 2557  รายละเอียด

1 ก.ย.57

ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16)  ขยายเวลาให้ปรับปรุง ก.ค.ศ.16  ถึงวันที่  15 ก.ย. 57

27 ส.ค.57

บัญชีแสดงผลการประเมินด้านที่ 3 และด้านที่ 2 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 ส.ค.57  รายละเอียด

27 ส.ค.57

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 27  ส.ค.57 รายละเอียด

22 ส.ค.57

ให้ข้าราชการครูฯ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายไปเขียนใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  ภายในวันที่ 26 ส.ค.57 บัญชีรายชื่อ

21 ส.ค.57

การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู  รายละเอียด

15 ส.ค.57

ด่วนที่สุด เรื่อง  การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.) ประจำปี 2557 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเป็นกรณีพิเศษเพิ่ม  รายละเอียด

14 ส.ค.57

ด่วนที่สุด เรื่อง  การขอเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 กรณีพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สพฐ. ได้ให้ส่งเอกสารเสนอขอเครื่องราชการอิสริยาภรณ์ชั้นสะพาย ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม) ให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติ (มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/รับเงินเดือนเต็มขั้น ระดับชำนาญการพิเศษ/ได้ ท.ช. มาแล้ว 5 ปี/ไม่อยู่ระหว่างดำเนินการทางวินัย) เฉพาะในส่วนของผู้ที่ยังไม่ได้เสนอขอประจำปี 2557 ให้จัดส่งเอกสาร รายการละ 2 ชุด  รายละเอียดดังแนบ  
รายละเอียด

13 ส.ค.57

เรื่อง  การดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16) ให้เสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.57 นั้น  สพป.สรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้โรงเรียนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว ที่ห้อง ICT (อาคารไม้) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้  หนังสือ
กำหนดการ

8 ส.ค.57

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/57 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.57  มีมติอนุมัติเป็นหลักการให้เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมิน กรณีกรรมการคนใดคนหนึ่ง และหรือทั้งคณะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจ และหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงแก้ไขประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียด

5 ส.ค.57

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/57 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.57  มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จึงขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามบัญชีรายชื่อเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทาง/วางแผนการประเมินใน วันที่ 6 ส.ค.57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ สพป.สรีสะเกษ เขต 3 และให้คณะกรรมการ ดำเนินการประเมินและรายงานผลการประเมินให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ทราบ ภายในวันที่ 18 ส.ค. 57 รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียด

31 ก.ค.57

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูฯ สายงานการสอน
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย อ.ก.ค.ศ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.57 มีมติอนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูฯ สายงานการสอน จำนวน 6 ราย มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ส.ค.57  
บัญชีรายละเอียด

31 ก.ค.57

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย อ.ก.ค.ศ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.57 มีมติอนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ราย มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ส.ค.57  
บัญชีรายละเอียด

31 ก.ค.57

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อรับการคัดเลือกไปฝึกอบรมต่างประเทศ  รายละเอียด

31 ก.ค.57

เรื่อง  การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
              ด้วย อ.ก.ค.ศ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.57 มีมติอนุมัติให้เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป้น ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 อัตรา ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา, คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา, บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา และศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา ให้มารายงานตัวและเลือกสถานศึกษา ในวันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

           หมายเหตุ  (สังคมศึกษาลำดับที่ 21, 22)  (คอมพิวเตอร์ลำดับที่ 6)  (ศิลปศึกษาลำดับที่ 4)  (บรรณารักษ์ลำดับที่ 3)

31 ก.ค.57

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม  รายละเอียด

31 ก.ค.57

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557  รายละเอียด

31 ก.ค.57

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูฯสายงานการสอน ครั้งที่ 2/2557
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค.57 หากประสงค์จะขอย้ายให้จัดส่งคำร้องขอย้ายพร้อมสำเนา ก.พ.7 จำนวน 1 ชุด เอกสารประกอบการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้าย จำนวน 12 เล่ม ไป สพป.ศรีสะเกษ เขต 3   รายละเอียดดังแนบ  หนังสือ  ตำแหน่งว่างคำร้องขอย้าย
 รายละเอียดการประเมิน

31 ก.ค.57

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูฯสายงานการสอน ครั้งที่ 2/2557
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค.57 หากประสงค์จะขอย้ายให้จัดส่งคำร้องขอย้ายไป สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 15 ส.ค.57 เป็นอย่างช้า รายละเอียดดังแนบ หนังสือ  ตำแหน่งว่างคำร้องขอย้าย  
รายละเอียดการประเมิน

31 ก.ค.57

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูฯสายงานการสอน ครั้งที่ 2/2557
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูสายงานการสอน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด หากประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้าย(ระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค.57) ให้จัดส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง สพป.ศรีะเกษ เขต 3 รายละเอียดดังแนบ หนังสือ  
รายละเอียดคำร้องขอย้าย

31 ก.ค.57

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูฯสายงานการสอน ครั้งที่ 2/2557
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูสายงานการสอน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด หากประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้าย(ระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค.57) ให้โรงเรียนรวบรวมจัดส่งคำร้องขอย้ายไป สพป.ศรีะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 15 ส.ค.57 (เป็นอย่างช้า) รายละเอียดดังแนบ หนังสือ  
รายละเอียดคำร้องขอย้าย

30 ก.ค.57

ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  รายละเอียด

29 ก.ค.57

ด่วนที่สุด  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล ขอให้ท่านแจ้งรายชื่อข้าราชการครูที่รับผิดชอบด้านการวัดผล ภายในวันที่ 30 ก.ค.57 เข้ารับการพัฒนาเปลี่ยนเป็นวันที่ 28-30 ก.ค. 57 รายละเอียด

29 ก.ค.57

ด่วนที่สุด  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ  โรงเรียนขนาดเล็ก  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ขอให้ท่านแจ้งข้าราชการครูในสังกัด  ที่รับผิดชอบด้านวิชาการ จำนวน 1 คน  ภายในวันที่ 30 ก.ค.57  ส่วนกำหนดการขอเปลี่ยนแปลงไม่มีกำหนด หากมีกำหนดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  รายละเอียด

 

23 ก.ค.57

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 25  ก.ค.57 รายละเอียด

23 ก.ค.57

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ราย จึงขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ได้รับการเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ส่งมาด้วยนี้ แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 25 ก.ค. 2557 รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

23 ก.ค.57

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

               ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้มีคำสั่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ที่ 368/2556 สั่ง  วันที่ 17 ก.ค. 56,ที่ 429/2556 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค. 56, ที่ 568/2556 สั่ง ณ วันที่ 2 ก.ย.56 และ ที่ 22/2557 สั่ง ณ วันที่ 13 ม.ค. 57 ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ นั้น  ก.ค.ศ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ฯ จึงแก้ไขคำสั่งดังกล่าว และขอให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ส่งมาด้วยนี้ แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 25 ก.ค. 2557 รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

23 ก.ค.57

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

               ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 17 ราย จึงขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ส่งมาด้วยนี้ แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 25 ก.ค. 2557 รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

22 ก.ค.57

ด่วน เรื่อง   โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เรียนประธาน กพศ. และ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  หนังสือนำส่ง 1 หนังสือนำส่ง2 โครงการ แนวปฏิบัติ แบบประเมิน แบบประวัติ หนังสือสพฐ

7 ก.ค.57

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556  รายละเอียด

7 ก.ค.57

โครงการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง(ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.)  รายละเอียด

7 ก.ค.57

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวรับการจัดจ้างในวันที่ 10 ก.ค.57 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายละเอียดดังแนบ  ประกาศ

4 ก.ค. 57

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ตามคำสั่ง สพป.สรีสะเกษ เขต 3 ที่ ศธ 334/2557 สั่ง ณ วันที่ 3 ก.ค.57 ความแจ้งแล้วนั้น จึงแก้ไขคำสั่งดังกล่าว จึงขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ได้รับการเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ส่งมาด้วยนี้ แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 9 ก.ค. 2557 รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

3 ก.ค.57

 การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  รายละเอียด

2 ก.ค.57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 รายชื่อดังประกาศ

26  มิ.ย.57

ผลการอนุมัติ ผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนายการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/57 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 รายละเอียด

19 มิ.ย.57

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/57 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.57  ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 27 ราย จึงขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 25 มิ.ย.57 รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียดดังแนบ

16 มิ.ย.57

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
            สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะรับสมัครบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 อัตรา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 23 - 30 มิ.ย.57 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดดังประกาศ   

13 มิ.ย.57

ด่วนที่สุด  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน"  ประจำปี  2557  รายละเอียด

10 มิ.ย.57

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

            สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษารวม 16 ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 9 ตำแหน่ง ตำแหน่งรอง ผอ.รร. 7 ตำแหน่ง ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้ายพร้อมสำเนา กพ.7 ที่เป็นปัจจุบัน จำนวน 1 ชุด และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบประเมินศักยภาพ ฯ จำนวน 12 เล่ม ไปยัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 25 มิ.ย.57 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย รายละเอียดดังแนบ ห นังสือ    
รายละเอียด

10 มิ.ย.57

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษารวม 16 ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 9 ตำแหน่ง ตำแหน่งรอง ผอ.รร. 7 ตำแหน่ง ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้ายพร้อมสำเนา กพ.7 ที่เป็นปัจจุบัน จำนวน 1 ชุด และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบประเมินศักยภาพ ฯ จำนวน 12 เล่ม ไปยัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 25 มิ.ย.57 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย รายละเอียดดังแนบ ห นังสือ    
รายละเอียด

10 มิ.ย.57

เรื่อง  การการตรวจสอบคุณสมบัติ พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประจักษ์ เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/57 เมื่อวันที่ 27 พ.ค.57  มีมตในการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประจักษ์ เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 คน รายละเอียดดังแนบ รายละเอียดดังแนบ

4 มิ.ย.57

ด่วนที่สุด! แจ้งรายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติ่ม)
และขอให้ข้าราชการครูทุกท่านที่เข้ารับการอบรมเตรียมชุดกีฬาสำหรับออกกำลังกายมาพร้อมด้วย รายละเอียด บัญชีรายชื่อ

4 มิ.ย.57

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/57 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.57  มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จึงขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามบัญชีรายชื่อเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทาง/วางแผนการประเมินใน วันที่ 6 มิ.ย.57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ICT (ชั้น 2) สพป.สรีสะเกษ เขต 3 และให้คณะกรรมการ ดำเนินการประเมินและรายงานผลการประเมินให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ทราบ ภายในวันที่ 12 มิ.ย. 57 รายละเอียดดังแนบ รายละเอียดดังแนบ

4 มิ.ย.57

เรื่อง   ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สพฐ. จะดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังคนและคำนวณอัตรากำลังครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. เป็นรายโรงเรียน เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังครูจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ(คปร.)  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบและกรอกข้อมูลตามที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 57 (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล SMIS 57)  แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 11 มิ.ย. 57 (สามารถ Dowload แบบความต้องการอัตรากำลังครู ปี การศึกษา 2557 ได้ที่เว็บไซต์ www.ssk3.go.th) ตามรายละเอียดดังแนบ หนังสือ  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

3 มิ.ย.57

ด่วนที่สุด  เรื่อง  โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ  รายละเอียด 1  รายละเอียด 2

27 พ.ค.57

ด่วนที่สุด  เรื่อง  สำรวจแบบข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ขอให้พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง แจ้งข้อมูล วุฒิ/วิชาเอก และวัน เดือน ปี ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และวิชาที่สอบในโรงเรียนปัจจุบัน  ส่งกลุ่มงานสรรหาฯ  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  หรือ e-mail : fine_070532@hotmail.com โทร.086-46165-2  ภายในวันที่  27  พ.ค.57  รายละเอียด

27 พ.ค.57

คู่มือการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียด

26 พ.ค.57

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งท ี่6/2557 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.57 รายละเอียด

23 พ.ค.57

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557  รายละเอียด

23 พ.ค.57

การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  รายละเอียด

14 พ.ค.57

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับรางวัลคุรุสภา  ประจำปี  2557  รายละเอียด

14 พ.ค.57

เรื่อง  ขออนุญาตให้ข้าราชการครูที่ได้รับทุนครูพันธ์ใหม่/ครูมืออาชีพเข้าร่วมประชุมสัมนา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบให้วิทยาลัยบูรพา จัดโครงการติดตามประเมินผลนิสิตนักศึกษาฌครงการครูพันธ์ใหม่/ครูมืออาชีพ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูที่เคยได้รับทุนครูพันธ์ใหม่/ครูมืออาชีพ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 30 พ.ค.57 - 1 มิ.ย.57 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยกรอกแบบลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.edu.buu.ac.th/follow  ภายในวันที่ 16 พ.ค.57  ตามรายละเอียดดังแนบ  
รายละเอียด

2 พ.ค.57

การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วิชาเอกสังคม 2 อัตรา ลำดับที่ 13 , 17   วิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา ลำดับที่ 3  และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ลำดับที่ 5  ให้มารายงานตัวบรรจุในวันที่ 15 พ.ค.57

2 พ.ค.57

เรื่อง  การขึ้นบัญขีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

           อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแห่งครูผู้ช่วย โดยขอใช้บัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีศะเกษ เขต 4 วิชาเอกภาษาอังกฤษ 4 อัตรา และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา รายงานตัวบรรจุ ในวันที่ 15 พ.ค. 57 ตามรายละเอียดดังแนบ
ป ระกาศ

24 เม.ย.57

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.57 รายละเอียด

24 เม.ย.57

เรื่อง  การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ได้กำหนดให้มีการสรรหาบุคคลที่มีผลงานดีเด่นจำนวน 6 สาขา ได้แก่ พระสงฆ์นักพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครูภาษาไทย ครูสังคมศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาก่อนประถมศึกษา สาขาละ 1 คน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลดีเด่น ผู้สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลของมูลนิธิฯจากพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือน ส.ค.57 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอเชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลส่งกลับไปยังมูลนิธิ นางพนิดา วิชัยดิษฐ สำนักพัฒนาวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300 ภายในวันที่ 15 พ.ค.57 
ตามรายละเอียดดังแนบ รายละเอียด

8 เม.ย.57

ด่วนที่สุด  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ไปตรวจรายละเอียดคำสั่งเงินเดือนและลงนามในคำสั่งฯ ตั้งแต่วันที่ 4-11 เม.ย.57 (เพื่อให้ทันเบิกเงินเดือน) ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีะสะเกษ เขต 3

3 เม.ย.57

เรื่อง  การรับโอนข้าราชการอื่น
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/57 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัตรับโอนข้าราชการอื่นให้มาดำรงตำแหน่งในสังกัด จำนวน 1 ราย
รายละเอียด

3 เม.ย.57

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูสายงายการสอน ครั้้งที่ 1/57
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/57 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้ย้ายและรับย้ายข้าราชการครูสายงานการสอนให้ดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 26 ราย และย้ายกรณีพิเศษ จำนวน 1 ราย
รายละเอียด    กรณีพิเศษ

2เม.ย.57

เรื่อง  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สพฐ.ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ขณะที่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ตามรายละเอียดดังแนบ รายละเอียด

2เม.ย.57

เรื่อง  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ตามที่ สพฐ.และ ศธ. ได้เสนอขอให้ สลน. ทบทวนการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกฎไทย(ป.ม.) ประจำปี 56 ให้แกข้าราชการครูฯ (ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นในอันดับ คศ.3 ขั้น 53,080 บ. และได้รับพระราชทานเครื่องราชฯชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก( ท.ช.)มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ไม่มีรายชื่อรับพระราชทานเครื่องราชฯ ดังกล่าว  สลน.ได้แจ้งหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชฯ 
ตามรายละเอียดดังแนบ รายละเอียด

1เม.ย.57

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/57 เมื่อวันที่ 24 มี.ค.57 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จึงขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามบัญชีรายชื่อ
ดำเนินการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ทราบ ภายในวันที่ 11 เม.ย. 57 รายละเอียดดังแนบ รายละเอียดดังแนบ

27 มี.ค..57

เรื่อง  ขอเชิญร่วมสืบค้น เสาะหา 1 ครูต้นแบบ และ 1 นักเรียนตัวอย่าง เพื่อรับมอบ "ตาราอวอร์ด" รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย "หัวใจโพธิสัตว์"
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย เสถียรธรรมสถาน จัดทำโครงการ "ตาราอวอร์ด" รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย "หัวใจโพธิสัยว์" เพือเชิดชูและยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์ มีคุณธรรม เป็นต้นแบบการใช้ที่วิตที่ดีงาม และทำงานเกื้อกูลสังคม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ทุกสาขาอาชีพ ทุกวัย ทุกศาสนา ทุกสาขาอาชีพ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้บุคลากรและนักเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครง โดยนำเสนอผลงานไปยัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 15 พ.ค.57 รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

26 มี.ค..57

ขอเชิญผู้บริหารลงนามคำสั่ง เรื่อง ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณนวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สั่ง ณ วันที่ 25 มี.ค.57 และให้จองเลขที่คำสั่ง, แก้ไขคำสั่ง, แก้ไขเงินเดือน, แต่งตั้ง คศ.1,  ปรับวุฒิ ป.โท,  ย้าย ฯลฯ  ให้มาติดต่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบำเหน็จความชอบฯ

26 มี.ค..57

เรื่อง  การต่อสัญญาจ้างอัตราจ้างชั่วคราว
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้จ้างอัตราจ้างชั่วคราว  ดังนี้  1.ครูอัตราจ้าง(งบวิกฤต)  2.ครูอัตราจ้าง(โครงการยกระดับคุณภาพฯ)  3.นักการภารโรง(งบแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาฯ)  4.ครูวิทย์-คณิตย์  เนื่องจากสัญญาจะสิ้นสุด ในวันที่  31  มี.ค.57 จึงขอให้โรงเรียนที่มีอัตราจ้างดังกล่าว ปฏบัติหน้าที่และทำสัญญาตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานจริงจนถึงวันที่ 31 มี.ค.57 ให้ต่อสัญญาจ้าง ตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย.57 เมื่อดำเนินการแล้ว ให้จัดส่งสัญญาจ้าง จำนวน 2 ชุด และคำสั่งจ้าง จำนวน 2 ชุด ส่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 10 เม.ย.57 

26 มี.ค..57

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

               ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 9 ราย จึงขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ส่งมาด้วยนี้ แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2557 รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

26 มี.ค..57

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ราย จึงขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ได้รับการเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ส่งมาด้วยนี้ แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2557 รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

26 มี.ค..57

ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2558  รายละเอียด

24 มี.ค..57

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 24 มี.ค.57 รายละเอียด

19 มี.ค..57

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด (เพิ่มเติม) จำนวน 9 ตำแหน่ง  หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายให้ส่งคำร้องขอย้ายประกอบการพิจารณา จำนวน 2 ชุด และเอกสารประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 12 ชุด ไปยัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 31 มี.ค.57 รายละเอียดดังแนบ  หนังสือ  
รายละเอียด

19 มี.ค..57

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด (เพิ่มเติม) จำนวน 9 ตำแหน่ง  หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายให้ส่งคำร้องขอย้ายประกอบการพิจารณา จำนวน 2 ชุด และเอกสารประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 12 ชุด ไปยัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 31 มี.ค.57 รายละเอียดดังแนบ  หนังสือ  
รายละเอียด

19 มี.ค..57

เรื่อง  จัดสรรงบประมาณ  ปี 2557 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพฐ.ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษษ โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.57) ดังนี้   - ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน (89 อัตรา)              - ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงาน นักการภารโรง (75 อัตรา)  จึงขอให้ดำเนินการต่อสัญญาจ้างบุคลากรอัตราดังกล่าว (ตั้งแต่ 1 เม.ย.- 30 ก.ย.57) รายละเอียดดังแนบ  หนังสือ   สัญญานักการ   
ตัวอย่างคำสั่ง

19 มี.ค..57

เรื่อง  การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สำรวจและรวบรวมผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 นั้น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัด หากมีความประสงค์จะพัฒนาเพื่อให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา โดยให้ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด และรวบรวมรายชื่อตามแบบฟอร์ที่แนบเอกสารและจัดส่งไฟล์ข้อมูล(Microsoft Excel)  มาที่ e-mail : num-thasrakoo@hotmail.com  ส่งไปยัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 1 เม.ย.57 รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

17 มี.ค..57

เรื่อง  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร่วมมือกับ สพฐ. ในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ ศูนย์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำหรับเดือนมีนาคม-เมษายน 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

17 มี.ค..57

เรื่อง  โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2557
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2557 โดยความร่วมมือกับ สพฐ.ให้อนุญาตให้ครูในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมการฝึกอบรมได้โดยไม่นับเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและค่าที่พักจากสถานศึกษาต้นสังกัดได้ตามงบประมาณที่มีอยู่ตามดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

12 มี.ค..57

แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่1/2557  รายละเอียด

7 มี.ค..57

ประกาศ  เรื่อง การอบรมคณุคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2557 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  รายละเอียด

7 มี.ค..57

เรื่อง  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และเสวนาเชิงวิชาการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "วานนี้ข้าฯ ภูมิใจในเกียรติศักดิ์เจ้าหน้าที่รัฐ วันนี้เกียรติศักดิ์ศรีข้าสิ้นเพียงการเกษียณ ฤา" ในวันที่ 29 มี.ค.57 เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้ท่านแจ้งลูกจ้างประจำในสังกัดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมเสวนาเชิงวิชาการ และอนุญาตให้เข้ารวมประชุมฯได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการนี้หากมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

24 ก.พ.57

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24  ก.พ.57 รายละเอียด

18 ก.พ.57

ด่วนที่สุด การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ม.ค.57) ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีพนักงานราชการปฏิบัติงานในสังกัด ไปลงลายมือชื่อในคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับการปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทนชดเชยและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พร้อมเลขที่คำสั่ง สั่ง ณ วันที่ 18 ก.พ.57 ที่กลุ่มงานสรรหาฯ(กลุ่มบริหารงานบุคคล) โดยด่วนเพื่อจัดส่ง สพฐ. ต่อไป

18 ก.พ.57

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 8 ราย จึงขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ได้รับการเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ส่งมาด้วยนี้ แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 21 ก.พ. 2557 รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

18 ก.พ.57

เรื่อง การจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งให้โรงเรียนที่มีพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมจัดทำสัญญาจ้างมีระยะเวลาการจ้าง กำหนด 6 เดือน (1 ต.ค. 56- 31 มี.ค. 57) ไปแล้วนั้น สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในช่วง 6 เดือนหลัง(1 เม.ย. 57 - 30 ก.ย. 57) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตัดโอนเงินประจำงวดมาตั้งจ่าย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้ทุกโรงเรียนที่มี ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จัดส่งสัญญาจ้างและหนังสือค้ำประกัน ให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 1-11 เม.ย.57 เพื่อจะดำเนินการต่อไป สัญญาจ้าง  
สัญญาค้ำประกัน

11 ก.พ.57

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/57 เมื่อวันที่ 27 ม.ค.57 มีมติอนุมัติเป็นหลักการให้เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมิน กรณีคนใดคนหนึ่่งและหรือทั้งคณะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจ และหรือไม่เป็นไปตามหลักเณฑ์และวิธีการประเมิน ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบลร้อย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงแก้ไขประกาศฯ  รายละเอียดดังแนบ

10 ก.พ.57

เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย ก.ค.ศ. กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.56 และก่อนวันที่ 1 ม.ค.56 เพื่อชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือน แรกบรรจุโดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.56 สพ.ป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายละเอียดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ หากไม่เป็นตามข้อเท็จจริงให้แจ้งมายัง สพป.สรีสะเกษ เขต กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 17 ก.พ. 57 เพื่อจะได้ดำเนินการออกคำสั่งต่อไป  
หนังสือ

7 ก.พ.57

เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย ก.ค.ศ. กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.56 และก่อนวันที่ 1 ม.ค.56 เพื่อชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือน แรกบรรจุโดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.56 สพ.ป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายละเอียดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ หากไม่เป็นตามข้อเท็จจริงให้แจ้งมายัง สพป.สรีสะเกษ เขต กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 17 ก.พ. 57 เพื่อจะได้ดำเนินการออกคำสั่งต่อไป  
บัญชีรายละเอียด

6 ก.พ.57

เรื่อง  ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/57 เมื่อวันที่ 27 ม.ค.57 มีมติให้เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ที่ว่าง โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตราเกินเกณฑ์ไปกำหนดไว้ในสถานศึกษาที่มีอัตราต่ำกว่าเกณฑ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้สถานศึกษาที่ได้รับการตัดโอนฯ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการกำหนดสาขาวิชาเอก/วิชาโทในสถานศึกษาที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กำหนด
รายละเอียดดังแนบ

5 ก.พ.57

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/57 เมื่อวันที่ 27 ม.ค.57 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ จึงขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามบัญชีรายชื่อ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทาง/วางแผนการประเมิน ในวันที่ 10 ก.พ. 57 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์
และให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ทราบ ภายในวันที่ 13 ก.พ. 57 รายละเอียดดังแนบ  รายละเอียด

31 ม.ค.57

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/57
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอให้แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ทประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้าย ครั้งที่ 1/57 ระหว่างวันที่ 1-15 ก.พ.57 ให้ส่งคำร้องขอย้ายผ่านโรงเรียนและผู้บริหารลงนามแล้ว ไปยัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 17 ก.พ.57 ให้จงได้หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอย้ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ให้แนบสำเนา กพ.7 ที่เป็นปัจจุบันและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังแนบ หนังสือ รายละเอียด
 แบบรายงานการประชุม

29 ม.ค.57

1.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
              ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/57 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 มีมติอนุมัติให้ย้ายและรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 7 ราย รายละเอียดดังแนบ รายละเอียด

2.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
              ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/57 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 มีมติอนุมัติให้ย้ายและรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 10 ราย และรับโอน 1 ราย รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียด

27 ม.ค.57

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 ม.ค.57 รายละเอียด

20 ม.ค.57

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ           วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ก.ค.ศ.ได้กำหนดให้ขอเพิ่มเติมผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ก็ให้เพิ่มเติมได้โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดก่อนและผู้ขอรับการประเมินจะต้องเป็นผู้ที่ยื่นคำขออยู่ในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนดด้วย รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

17 ม.ค.57

เรื่อง  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอให้โรงเรียนดำเนินการสำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูว่า มีข้าราชการครู แต่ละสาขาวิชาเอกจำนวนเท่าใดและขาดแคลนข้าราชกาครูในสาขาวิชาเอกใดบ้าง แล้วจัดส่งให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 24 ม.ค.57  รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

14 ม.ค.57

เรื่อง  สำรวจข้อมูลอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามมติสำนักงาน ก.ค. จึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนสำรวจข้อมูลอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามแบบสำรวจข้อมูลฯ และจัดส่งแบบสำรวจข้อมูลฯมายัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 31 ม.ค.57  รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

14 ม.ค.57

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ราย จึงขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ได้รับการเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ส่งมาด้วยนี้ แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 17 ม.ค. 2557 รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

14 ม.ค.57

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

               ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 15 ราย จึงขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ส่งมาด้วยนี้ แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 17 ม.ค. 2557 รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

27 ธ.ค.56

สพฐ. ได้ยกเลิกแก้ไขและปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ จำนวน 6 คำสั่ง  รายละเอียด

25 ธ.ค.56

ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ในการประชุมครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.56 และสำหรับผลการประเมินด้านที่ 3 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  ครูชำนาญการพิเศษ  ผอ.ชำนาญการพิเศษ

25 ธ.ค.56

เรื่อง  การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณากำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              สพป.ศก.3 ขอให้โรงเรียนสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของท่าน ที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์จะขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินดังกล่าว กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนา ก.พ.7 จำนวน 1 ชุด ส่ง สพป.ศก.3 ภายในวันที่ 6 ม.ค.57 หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ขอรับการแต่งตั้ง รายละเอียดดังแนบ
 สิ่งที่ส่งมาด้วย

25 ธ.ค.56

1. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2556  สิ่งที่ส่งมาด้วย
2. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเรื่อง "Developing Trends in Education" สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สิ่งที่ส่งมาด้วย
3. การดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

23 ธ.ค.56

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายละเอียด

23 ธ.ค.56

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ           วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ก.ค.ศ.ได้กำหนดให้ขอเพิ่มเติมผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ก็ให้เพิ่มเติมได้โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดก่อนและผู้ขอรับการประเมินจะต้องเป็นผู้ที่ยื่นคำขออยู่ในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนดด้วย รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

17 ธ.ค.56

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 33 ราย จึงขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ได้รับการเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ส่งมาด้วยนี้ แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 2556 รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

16 ธ.ค.56

เรื่อง แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียด

13 ธ.ค.56

 กำหนดการเดินทาง โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธ.ค. 56 ณ จ.เชียงใหม่่่  รายละเอียด

9 ธ.ค.56

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  รายละเอียด

6 ธ.ค.56

เรื่อง  สำรวจตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย 
สพฐ. ให้สำรวจตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูฯ และลูกจ้างประจำในสังกัดที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.56 ได้แก่ผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่ 2 ต.ค. 2496 - 1 ต.ค. 2497 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการแจ้งรายชื่อตามแบบสำรวจตรวจสอบข้อมูล ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 56  รายละเอียด

4 ธ.ค.56

ด่วนที่สุด เปลี่ยนแปลงสถานที่ลงทะเบียนและซักซ้อมการเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รายละเอียด

4 ธ.ค.56

เรื่อง  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย 
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำ ในวันที่ 15 ธ.ค.56 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนแวนชั่นรีสอร์ท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งลูกจ้างประจำ ที่มีความประสงค์เข้าประชุมสัมมนา ให้กรอกรายชื่อ-สกุล ในแบบตอบรับ  ส่งไปยังสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายเลข 0 2912 9189 และ 0 2556 0161 ภายในวันที่ 11 ธ.ค.56 และต้องชำระค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ได้จากต้นสังกัดตามระเบียบราชการ  รายละเอียด

2 ธ.ค.56

เรื่อง  โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สพฐ.
โดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย คุรุสภาและภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัด โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว และเชิญชวนให้ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ  ดังใบสมัครที่แนบ และหากมีความประสงค์จะส่งใบสมัครผ่าน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอให้ส่งภายในวันที่ 9 ธ.ค. 56 รายละเอียดดังแนบ  หนังสือ รายละเอียด

2 ธ.ค.56

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ในการประชุมครั้งที่ 13/56 เมื่อวันที่ 25 พ.ย.56 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ จึงขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามบัญชีรายชื่อ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทาง/วางแผนการประเมิน ในวันที่ 6 ธ.ค. 56
และให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ทราบ ภายในวันที่ 13 ธ.ค. 56 รายละเอียดดังแนบ  หนังสือ รายชื่อผู้เข้าประชุม รายชื่อคณะกรรมการ

2 ธ.ค.56

ด่วนที่สุด -ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคลได้แจ้งในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 11 พ.ย. 56 เรื่องการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ระหว่างวันที่ 8 - 15 ธ.ค.56 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในครั้งนี้เป็นบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค(2) จำนวน 1 ราย คือ น.ส.ชลดา บัวลาด ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำหรับข้าราชการครู ในสังกัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

29 พ.ย.56

ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จำนวน 9,000 บาท ต้องหักประกันสังคม ในเดือน ต.ค.-ธ.ค.56 หัก 4 %  เป็นเงิน 360 บาท และ ในเดือน ม.ค. - มี.ค.57 หัก 5% เป็นเงิน 450 บาท

29 พ.ย.56

ด่วนที่สุด -ให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการส่งคำสั่งจ้าง ตามตัวอย่างที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้แจ้งไปแล้วนั้น ให้รีบดำเนินการจัดส่งโดยด่วน ภายในวันที่ 2 ธ.ค.56 เนื่องจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์จะเร่งดำเนินการเบิกจ่าย
                -โรงเรียนที่ไม่ส่งสัญญาจ้างและคำสั่งจ้างครูสาขาขาดแคลน(โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ)  1.บ้านสะเดาใหญ่ ( 2 ราย )            2.บ้านไฮ ( 1 ราย )              3.บ้านผือ ( 1 ราย )             4.บ้านมัดกานกทาขุมปูน ( 1 ราย )             5. บ้านทำนบ ( 1 ราย )                     6. บ้านตะเคียนราม ( 2 ราย )
                - โรงเรียนที่ไม่ส่งสัญญาจ้างและคำสั่งจ้างงบวิกฤต (แผนงานขยายโอกาส)       1. บ้านตะเคียนราม  ให้โรงเรียนรีบดำเนินการจัดส่ง ภายฝนวันที่ 2 ธ.ค.56หมายเหตุ โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวทาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการจ่ายค่าจ้างให้เมื่อได้รับคำสั่งจ้างและสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

28 พ.ย.56

ด่วนที่สุด  การจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง (ตามแผนงานขยายโอกาสฯ) โรงเรียนที่ยังไม่ส่งสัญญาจ้างและคำสั่งจ้าง  ดังนี้             1. โรงเรียนบ้านปราสาท (นายสุมิน  คำพินิจ)   2. โรงเรียนบ้ารระกา (นายจำรูญ  ศรีสมบัติ)   3. โรงเรียนบ้านดองดึง (นายประสานชัย  สุภาพ)   4. โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น (นายสมจิตร  วิเศษพงษ์)   5. โรงเรียนบ้านดู่ (นายปรี  ทองดี)   6. โรงเรียนบ้านแซรไปร (นายสมาน  ตนศิริ)   7. โรงเรียนบ้านแซรสระโบว (นายสัมฤทธิ์  หุ้มห่อ)    **ให้รีบดำเเนินการจัดส่ง  ภายในวันที่  29 พ.ย.56 เวลา 16.00 น. ถ้าส่งหลังจากนี้จะเบิกค่าจ้างให้ในเดือนต่อไป                                                                                    

28 พ.ย.56

ด่วนที่สุด  การจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) โรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งจ้างและจัดทำคำสั่งจ้างไม่ถูกต้อง  ดังนี้                1. โรงเรียนบ้านตาสุด   2. โรงเรียนบ้านตาสุด   3. โรงเรียนบ้านตราด   4. โรงเรียนบ้านพะแวะ   5. โรงเรียนบ้านสลักได   6. โรงเรียนบ้านอดง   7. โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว   8. โรงเรียนบ้นแซรสะโบว  **ให้รีบดำเเนินการจัดส่ง  ภายในวันที่  29 พ.ย.56 เวลา 16.00 น. ถ้าส่งหลังจากนี้จะเบิกค่าจ้างให้ในเดือนต่อไป                                                                                                                                                                                                          

28 พ.ย.56

ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดทำคำสั่งจ้างและบัญชีรายละเอียดการจ้างให้ถูกต้องตามตัวอย่างที่ส่งมาพร้อมนี้ แล้วส่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ภายในวันที่ 29 พ.ย.56  ตัวอย่างคำสั่ง

 1. 1. โรงเรียนวนาสวรรค์                                             2. โรงเรียนบ้านใจดี  
  3. โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น                                  4. โรงเรียนบ้านกระแมด
  5. โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม                                6. โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
  7.โรงเรียนบ้านกะกำ                                                8. โรงเรียนสวัสดีวิทยา
  9. โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี                        10. โรงเรียนบ้านปุดเนียม
  11. โรงเรียนบ้านจันลม                                          12. โรงเรียนบ้านทะลอก
  13. โรงเรียนบ้านหนองกาด                                   14. โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์
  15. โรงเรียนบ้านสำโรง                                          16. โรงเรียนวัดเขียน
  17. โรงเรียนบ้านเค็ง                                              18. โรงเรียนบ้านกันจาน
  19. โรงเรียนบ้านบ่อทอง                                       20. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ฯ   
  21. โรงเรียนบ้านเค็ง                                                                              

26 พ.ย.56

ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2557  รายละเอียด

25 พ.ย.56

ผลการอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3)เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2556

21 พ.ย.56

เรื่อง  โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ (OD)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ (OD) โดยนำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูฯ ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 220 คน ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านหลวง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 17 - 21 ธ.ค.56 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้ท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วยตนเอง โดยจะออกเดินทางจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เวลา 18.00 น. รายละเอียดดังแนบ  
รายละเอียด

13 พ.ย.56

เรื่อง  การเกลี่ยอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

            ให้โรงเรียนที่มีการเกลี่ยอัตราพนักงานราชการครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง(โรงเรียนที่เกินเกณฑ์) ส่งรายชื่อผู็ที่ถูกเหลี่ย ให้กับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 14 พ.ย.56 และแจ้งผู้ถูกเกลี่ยไปเลือกสถานศึกษาปฏิบัติงานใหม่ ในวันที่ 18 พ.ย.56 เวลา 09.00 น. ที่ห้อง ICT (อาคารไม้)  
รายละเอียด

11 พ.ย.56

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 17 ราย จึงขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ได้รับการเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ส่งมาด้วยนี้ แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2556 รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

11 พ.ย.56

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ราย จึงขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ได้รับการเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ส่งมาด้วยนี้ แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2556 รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

11 พ.ย.56

เรื่อง  การยกเลิกคำสั่งและซักซ้อมความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              อ้างถึงหนังสือ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ที่ ศธ 04140/1530 ลว. 24 เม.ย.56 เรื่อง การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา นั้น  สพฐ.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีสถานศึกษาจำนวนมากมีการใช้จ่ายรายได้สถานศึกษาที่อาจเป็นไปอย่างไม่คุ้มค่าและไม่เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนอย่างแท้จริง สพฐ. จึงขอยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจพร้อมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียด

6 พ.ย.56

ด้วย คุรุสภา ได้ให้มีการจัดประกวดภาพ เนื่องในโอกาสวันคร พ.ศ.2557 เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของครู และรำลึกถึงพระคุณครู โดยขอความร่วมมือ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดภาพให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ รายละเอียด

6 พ.ย.56

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ รายละเอียด

5 พ.ย.56

ตัวอย่าง สัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหรือเด็กพิเศษเรียนร่วม

5 พ.ย..56

เรื่อง  ขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินในยามปกติ ประจำปี 2557
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 42 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ข้อ 4 วิธีการยกเว้นครู ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อครูซึ่งจะได้รับการยกเว้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูที่ประสงค์จะขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินในยามปกติ ส่งคำร้องขอยกเว้นและเอกสารประกอบ(ตามที่ระบุในคำร้องขอฯ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด ส่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 14 พ.ย. 56 รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียด

5 พ.ย..56

ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 รายละเอียด

4 พ.ย..56

ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนที่มีพี่เลี้ยงเด็กพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนปัจจุบัน ส่งสัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.56-31 มี.ค.57 หรือปัจจุบัน ถึง 31 มี.ค.57 สำหรับอัตราเงินเดือน ให้จ้างในอัตรา 9,000 บาท ส่งจำนวน 3 ชุด ภายในวันที่ 11 พ.ย.56 เป็นอย่างช้า(ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล/โทร 086-4616-527) รายชื่อโรงเรียน

1 พ.ย..56

เรื่อง  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553 - 2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้กำหนดวันเวลา การรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรดิมาลา ประจำปี 2553-2555 โดยจะดำเนินการในวันที่ 20 พ.ย.56 รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียด

30 ต.ค.56

เรื่อง  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553 - 2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ผู้ได้รับจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553 - 2555 ตามหนังสือ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ที่ ศธ 04140/4380 ลงวันที่ 24 ต.ค.56 ที่ยังไม่ส่งแบบตอบรับ ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชฯ ให้ส่งแบบตอบรับได้ถึงวันที่ 11 พ.ย.56 (จะดำเนินการมอบในวันที่ 20 พ.ย.56 แต่งกายด้วยชุดปกติขาว)

30 ต.ค.56

เรื่อง  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง(ย้าย) มอบหมายงานในหน้าที่ตำแหน่งเดิมให้เรียบร้อย แล้วเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ 1 พ.ย.56 ให้จงได้
หนังสือ

30 ต.ค.56

แจ้ง รายละเอียดการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบเข้าแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในวันที่ 15 พ.ย.56  รายละเอียด บัญชีรายชื่อโรงเรียน

29 ต.ค.56

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน(ส่งคำร้องระหว่างวันที่ 1 -15 ส.ค.56)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย
อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/56  เมื่อวันที่ 28 ต.ค.56 มีมติให้ย้ายและรับย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน จำนวน 24 ราย รายละเอียดดังแนบ รายละเอียด              

29 ต.ค.56

เรื่อง  การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้และขอใช้บัญชีอื่น
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย
อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/56  เมื่อวันที่ 28 ต.ค.56 มีมติอนุมัติให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ลงวันที่ 4 ก.ค. 56  จำนวน 21 อัตรา และขอใช้บัญชีอื่น จำนวน 12 อัตรา รายละเอียดดังแนบ รายละเอียด       

29 ต.ค.56

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครู สายผู้บริหารสถานศึกษา(ส่งคำร้องระหว่างวันที่ 1 -15 ส.ค.56)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย
อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/56  เมื่อวันที่ 28 ต.ค.56 มีมติให้ย้ายและรับย้ายข้าราชการครู สายผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 17 ราย รายละเอียดดังแนบ รายละเอียด                  

29 ต.ค.56

เรื่อง  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย
อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/56  เมื่อวันที่ 28 ต.ค.56 มีมติอนุมัติให้รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 5 ราย รายละเอียดดังแนบ รายละเอียด                                                                                    

28 ต.ค.56

แจ้ง อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 รายละเอียด

25 ต.ค.56

เรื่อง  การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ:ลูกจ้างประจำเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

             ด้วย  สพฐ. แจ้งว่าคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ(คปร) มีมติให้ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.ศก.3 จากผลการเกษียณอายุและว่างระหว่างปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รวม 4 อัตรา รายละเอียดดังแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย

24 ต.ค.56

เรื่อง  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

             ด้วย  ขณะนี้ ถึงเวลาดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ(หมวดฝีมือ) พนักงานราชการ ประจำปี 2557 แล้ว สพป.ศก.3 จึงให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้แก่ข้าราชการ โดยยึดหลักเกณฑ์ บัญชี 41 ท้ายระเบียบสำนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 โดยยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันทุกปี  รายละเอียดดังแนบ หนังสือ
สิ่งที่ส่งมาด้วย

24 ต.ค.56

เรื่อง  การจ่ายเรื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

             ด้วย สพป.ศก.3  ได้พิจารณาจัดสรรเครื่องราชฯ ให้ข้าราชการในสังกัด ตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และจะจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรในวันที่ 20 พ.ย.56  สพป.ศก.3 จึงให้ท่านแจ้งข้าราชการครูที่ได้รับจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553-2555 แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับมอบดังกล่าว ตามแบบตอบรับ ภายในวันที่ 28 ต.ค.56  รายละเอียดดังแนบ หนังสือ บัญชีรายชื่อ
แบบตอบรับ

21 ต.ค.56

ด่วนที่สุด...ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย รอบที่ 1 หนังสือและรายละเอียด

21 ต.ค.56

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกฑณ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรัคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้แก้ไขคำสั่งดังกล่าวและขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง แล้วรายงาน สพป.ศก.3 ภายในวันที่ 24 ต.ค.56 รายละเอียดดังแนบ
 สิ่งที่ส่งมาด้วย

18 ต.ค.56

ด่วนที่สุด ขอเชิญข้าราชการครูฯ เข้าร่วมโครงการ ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเปน็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี พ.ศ. 2556  หนังสือ รายละเอียด

16 ต.ค.56

เรื่อง  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีมติให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่ได้รับจัดสรรคืน จำนวน 9 อัตรา จึงให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการกำหนดสาขาวิชาเอก/วิชาโท ในสถานศึกษา รายละเอียดดังแน
 สิ่งที่ส่งมาด้วย

10 ต.ค.56

แจ้งแนวทางการพิจารณาการขออนุญาตไปต่างประเทศ รายละเอียด

8 ต.ค.56

แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีพนักงานราชการ  ออกเลขคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ต.ค.56) แล้วให้มาลงนามในคำสั่ง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ระหว่างวันที่ 10 - 11 ต.ค.56

3 ต.ค.56

ขอเชิญ ผู้บริหารโรงเรียน ลงนามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ที่ยังไม่มีวิทยฐานะ ที่ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 วันที่ 4 - 7 ต.ค.56

1 ต.ค.56

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 10 ราย จึงขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ได้รับการเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ส่งมาด้วยนี้ แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

27 ก.ย.56

แจ้งเพื่อทราบ ข้าราชการครูฯ ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สพฐ.ขอระงับการทำบัตรชั่วคราว เนื่องจากต้องรอการแต่งตั้ง เลขาธิการ กพฐ.

25 ก.ย.56

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ 27 ก.ย.56 - 3 ต.ค.56   รายละเอียดประกาศ

25 ก.ย.56

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยขอใช้บัญชีของ ก.ค.ศ. เขตฯ นครสวรรค์ เขต 2 วิชาเอกนาฏศิลป์ บรรจุและแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านโคกสูง รายงานตัวบรรจุ ในวันที่ 11 ต.ค.56  รายละเอียดประกาศ

25 ก.ย.56

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) โดยขอใช้บัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตฯ นครพนม เขต 2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รายงานตัวบรรจุฯ ในวันที่ 1 ต.ค.56 รายละเอียดประกาศ

25 ก.ย.56

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  รายละเอียดประกาศ

25 ก.ย.56

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 26-30 ต.ค.56  รายละเอียดเพิ่มเติม

25 ก.ย.56

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 8 ระดับจังหวัด รายละเอียดเพิ่มเติม

25 ก.ย.56

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 19 ก.ย.56 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการประเมินและรายงานผลการประเมินให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ทราบ ภายในวันที่ 10 ต.ค. 56 รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

11 ก.ย.56

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ ๑"

6 ก.ย.56

เรื่อง  การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปี ของพนักงานราชการ(1 ต.ค.56) จึงขอให้โรงเรียนและกลุ่ม กพศ. ดำเนินการตามหนังสือ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04140/3743 ลงวันที่ 5 ก.ย.56 อย่างเคร่งครัด หนังสือ
รายละเอียดบัญชี

3 ก.ย.56

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้มีคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 7 ราย นั้น  จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวและมีคำสั่งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ และขอให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วย แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 6 ก.ย. 56 รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

2 ก.ย.56

เรื่อง  การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
              อ.ก.ค.ศ.เขตฯได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 อัตรา และกลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา และได้ประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยให้ไปรายงานตัวรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 13 ก.ย.56 เวลา 08.30-12.00 น.  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายละเอียดดังแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย

28 ส.ค.56

เรื่อง  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ต.ค.54) และปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ต.ค.55)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

             ด้วย สพฐ.ได้แจ้งการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นเรียบร้อย แล้ว จำนวน 23 อัตรา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงมีคำสั่งกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และขอให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอัตรา ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการกำหนดสาขาวิชาเอก/วิชาโทในสถานศึกษา
รายละเอียดดังแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย

28 ส.ค.56

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย
ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้มีคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 15 รายนั้น  จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวและมีคำสั่งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ และขอให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วย แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 30 ส.ค. 56 รายละเอียดดังแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย

28 ส.ค.56

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย
ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้มีคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 51 รายนั้น  จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวและมีคำสั่งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ และขอให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วย แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 30 ส.ค. 56รายละเอียดดังแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย

22 ส.ค.56

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 42 ราย  จึงขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับวิทยฐานะชำนาญการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 26 ส.ค.56 รายละเอียดดังแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย

22 ส.ค.56

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาษมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 12 ราย  จึงขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับวิทยฐานะชำนาญการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 26 ส.ค.56 รายละเอียดดังแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย

19 ส.ค.56

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาษมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 8 ราย  จึงขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับวิทยฐานะชำนาญการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 23 ส.ค.56 รายละเอียดดังแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย

19 ส.ค.56

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาษมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 14 ราย  จึงขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับวิทยฐานะชำนาญการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 23 ส.ค.56 รายละเอียดดังแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย

15 ส.ค.56

เรื่อง  ส่งคืนผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษเขต 3 ขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย รับผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่3) คืน  ระหว่างวันที่22-23 ส.ค.56  ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษเขต 3  รายละเอียดดังแนบ  
รายชื่อ

15 ส.ค.56

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

          อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 026.3/ว5 ลว. 12 เม.ย.54  ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นฯ นั้น บัดนี้ ก.ค.ศ. ได้มีมติยกเลิกหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึงดังกล่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ  
รายละเอียดดังแนบ

5 ส.ค.56

เรื่อง  ส่งคืนผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษเขต 3 ขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย รับผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่3) คืน  ระหว่างวันที่7-9 ส.ค.56  ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษเขต 3  รายละเอียดดังแนบ  (ดูรายชื่อ)

2 ส.ค.56

เรื่อง  การปรับปรุงรายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

           ด้วย ก.ค.ศ. ได้มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนัก ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.4/1024 ลว. 10 ก.ค.56 และหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 02406.4/1025 ลว. 11 ก.ค.56  และสพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้ปรับปรุงรายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการย้ายข้าราชการครูฯ ทั้ง 2 สายงานดังกล่าว โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/56 เมื่อวันที่ 2 ส.ค.56 จึงขอให้ข้าราชการครูฯ ที่มีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด สพป.สรีสะเกษ เขต 3 จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายตาม รายละเอียดดังแนบ หนังสือ รายละเอียด หนังสือ
รายละเอียด

2 ส.ค.56

เรื่อง  การพัฒนาครูประจำปี 2556 ตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง  Coaching and mentoring
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

           ขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง  Coaching and mentoring
เตรียมการรับการนิเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กำหนดการดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย

2 ส.ค.56

เรื่อง  โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 8 พ.ศ.2557
เรียน  ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่ม

              ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรครูสายงานการสอนหรือครูสายงานบริหารสถานศึกษา ทั้งภาคราชการและภาคเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีชุมชนและสังคมที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ประจำปี 2557 ภาคละ 1 คน สพป.ศก.3 จึงขอให้ท่านดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา กพศ.ละ 1 คน แล้วกรอกแบบเสนอผลงาน ส่ง สพป.ศก.3 ภายในวันที่ 9 ส.ค.56 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดดังแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1 ส.ค.56

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธ.ค.55 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบและตรวจดูรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ www.ratcha.soc.go.th หรือ www.skk3.obec.go.th  รายละเอียดดังแนบ หนังสือ
บัญชีรายชื่อ

1 ส.ค.56

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้ยกเลิกคำสั่งและมีคำสั่งให้ข้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 9 ราย  จึงขอแจ้งให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการฯ ผู้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 5 ส.ค. 56 รายละเอียดดังแนบ
หนังสือ

1 ส.ค.56

เรื่อง  การขอสร้างเครื่องอิสริยาภรณ์ทดแทนที่สูญหาย
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย สพฐ. ได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว(ท)4578 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เรื่อง การขอสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทดแทนที่สูญหาย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอแจ้งโรงเรียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ  รายละเอียดดังแนบ
หนังสือ

1 ส.ค.56

เรื่อง  การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องเหรียญหรือต่างประเทศ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว(ท)4560 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เรื่อง การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องเหรียญหรือต่างประเทศ รายละเอียดดังแนบ
หนังสือ

31 ก.ค.56

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 20 ราย จึงขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2556
  รายละเอียดดังแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย

29 ก.ค.56

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูฯ สายผู้บริหารสถานศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอแจ้งให้ข้าราชการครูฯ สายผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และมีความประสงค์จะส่งคำร้องขอย้ายให้ส่งคำร้องขอย้าย ภายในวันที่ 16 ส.ค.56  พร้อมสำเนา ก.พ.7 ที่เป็นปัจจุบันและมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังแนบ หนังสือ

29 ก.ค.56

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูฯ สายงานการสอน
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอแจ้งให้ข้าราชการครูฯ สายงานการสอน ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ส่งคำร้องขอย้ายภายในวันที่ 16 ส.ค.56  พร้อมสำเนา ก.พ.7 ที่เป็นปัจจุบันและมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังแนบ หนังสือ

29 ก.ค.56

ด่วนที่สุด เรื่อง  การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้ดำเนินการปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มาลงชื่อในคำสั่งดังกล่าว พร้อมกับ   เลขที่คำสั่งที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
ภายในวันที่ 29 ก.ค. 56  ให้จงได้
เพื่อดำเนินการบิกจ่ายการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ก.ค.56

25 ก.ค.56

เรื่อง  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556 จำนวน 100 รายระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค.2556 ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ จึงขอให้ท่านดำเนินการเข้ารับการพัฒนาและขอให้แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของท่านเข้ารับการพัฒนาด้วย โดยให้เตรียมชุดขาว เครื่องใช้ส่วนตัว ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ยารักษาโรค และสิ่งทึ่จำเป็นตามสมควร ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 29 ก.ค.2556 เวลา 08.00 น. รายละเอียดดังแนบ หนังสือ  รายชื่อ  กำหนดการ

18 ก.ค.56

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
              ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร ณ สำนักสงฆ์วัดห้วยหนึ่ง  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2556  กำหนดการ   
รายชื่อ

17 ก.ค.56

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาษมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 9 ราย จึงขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับวิทยฐานะชำนาญการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 24 ก.ค.56 รายละเอียดดังแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย

17 ก.ค.56

ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่มีรายชื่อดังบัญชีรายละเอียด ให้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ป.ม. ประจำปี 2556(เพิ่มเติม) พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารรายการละ 4 ชุด (รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ) ส่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 19 ก.ค.2556 บัญชีรายละเอียด

16 ก.ค.56

การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย           
            อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในการประชุมครั้งที่ 8/56 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 56 ได้อนุมัติให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ จำนวน 29 อัตรา ดังนี้

                -ภาษาไทย  5   อัตรา   เรียกลำดับที่  2 - 6
                -ภาษาอังกฤษ   2   อัตรา   เรียกลำดับที่  2 - 3
                -คณิตศาสตร์   7   อัตรา   เรียกลำดับที่   2 - 8
                -สังคมศึกษา   4   อัตรา   เรียกลำดับที่   2 - 5
                -ดนตรี   2   อัตรา   เรียกลำดับที่   2 -3
                -ปฐมวัย   9   อัตรา   เรียกลำดับที่   2 - 10
                ให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวในวันที่ 26 ก.ค 56 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เอกสารที่ต้องนำไปแสดงในวันรายงานตัว

     
   เอกสาร 
                                                                                                                                                  

16 ก.ค.56

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
1. เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มสอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกศรีสะเกษ เขต 3 ครั้งที่ 1/2556  รายละเอียด

15 ก.ค.56

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

15 ก.ค.56

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/56 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 56 ได้มีมติอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร            ทางการศึกษา  ดังนี้
           
 1.ข้าราชการครูฯ สายงานการสอน จำนวน 40 อัตรา
                -รับย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 13 ราย
                -รับย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน 27 ราย
             2. ข้าราชการครูฯ สายผู้บริหารสถานศึกษา 
                -รับย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน 1 ราย
                -รับย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 ราย

     
     บัญชีรายละเอียดย้ายข้าราชการครูฯ  
                                                                                                                                                

 

12 ก.ค.56

เรื่อง  ขอเชิญร่วมสมทบปัจจัยเพื่อสร้างกุฏิสงฆ์
เรียน  คณะครูและนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.สก.3 ประสงค์จะสร้างกุฏิสงฆ์เพื่อถวายแด่พระคุุณเจ้า ณ สำนักสงฆ์วัดห้วยหนึ่ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในโอกาส นายสมชัย แสงสว่าง รอง ผอ.สพป.ศก.3 จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.56 จึงขอบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบปัจจัยในการสร้างกุฏิ โดยให้รวบรวมส่งที่ น.ส.กาญจนี พุฒิประภาส กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 17 ก.ค.56 รายละเอียดดังแนบ 
หนังสือ

12 ก.ค.56

เรื่อง  ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารของประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.สก.3 จะดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร ณ สำนักสงฆ์วัดห้วยผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21-24 ก.ค.56 จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์และแจ้งรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่ คุณกาญจนี พุฒิประภาส กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 17 ก.ค.56  ผู้ที่จะร่วมโครงการจะออกเดินทางจาก สพป.ศก.3 ในวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค.56 เวลา 20.00 น. รายละเอียดดังแนบ 
หนังสือ

9 ก.ค.56

เรื่อง  โครงการยกย่องเชิดชูเกียยรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยศูนย์พัฒนนาคุณภาพชีวิตครู จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศก.3 จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่สนใจ ยื่นใบสมัครและผลงานได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.56 ถึง 9 ส.ค.56  รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

9 ก.ค.56

เรื่อง  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ สพป.ศก.3 จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่สนใจ ยื่นใบสมัครในระหว่างวันที่ 1 ก.ค.56 ถึง 30 ก.ค.56  รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

9 ก.ค.56

เรื่อง  การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีข้อชี้แจงว่าขณะนี้ได้มีชาวต่างชาติจำนวนมากที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทยแต่ยังไม่มีคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สพป.ศก.3 จึงขอประชาสัมพันธ์คำชี้แจงมายังสถานศึกษาในสังกัดเพื่อรับทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว เพื่อให้การจ้างครูชาวต่างประเทศเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด  รายละเอียดดังแนบ 
หนังสือ

9 ก.ค.56

เรื่อง  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีข้อชี้แจงว่าตามที่ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 เม.ย.52 สพป.ศก.3 จึงขอให้ท่านและข้าราชการครูในสถานศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับของคุรุสภา หากไม่สามารถดำเนินการได้อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ต่อใบอนุญาต และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย รายละเอียดดังแนบ 
หนังสือ

8 ก.ค.56

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

              ด้วย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จึงขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ได้รับการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ส่งมาด้วยนี้ แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 12 ก.ค.56 รายละเอียดดังแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย

4 ก.ค.56

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ครั้งที่ 1/2556 (กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์และกลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้) ประกาศ

2 ก.ค.56

เรื่อง  การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

             ด้วย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556  ระหว่างวันที่ 4-8 ก.ค.56 ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ (ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเดินทางไปด้วยตนเองและใหเตรียมชุดขาว เครื่องใช้ส่วนตัวและสิ่งที่จำเป็นตามสมควรไปด้วย) รายละเอียดดังแนบ 
 
หนังสือด่วนที่สุด

1 ก.ค.56

เรื่อง  การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฎหมาย
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

             ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอให้ท่านแจ้งข้าราชการในสังกัดที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้นที่ยังไม่ได้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรองในตระกูลเดียวกันให้รวบรวมส่ง สพป.ศก.3 ภายในวันที่ 3 ก.ค.56 ถ้าส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใดๆ ต้องชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดดังแนบ 
 
หนังสือ

26 มิ.ย.56

เรื่อง  การพัฒนาครูประจำปี 2556 ตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and mentoring
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

             ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้กำหนดการพัฒนาครูประจำปี 2556 ตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and mentoring จึงขอให้ท่านและข้าราชการครูในสถานศึกษาตามจำนวนที่กำหนดเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิ.ย.56  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป รายละเอียดดังแนบ 
 
หนังสือ

26 มิ.ย.56

เรื่อง  การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ           การพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

             
ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2556 มีมติในการดำเนินการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษและคณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ  หนังสือและประกาศ

18 มิ.ย.56

>>ขอ เชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ประชุม  รายละเอียด

18 มิ.ย.56

>>>รายละเอียดสนามสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้ช่วย   รายละเอียด

18 มิ.ย.56

>>ราย ชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่๑/๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) รายชื่อเพิ่มเติม

18 มิ.ย.56

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม)

18 มิ.ย.56

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
1. เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2556 รายละเอียด
2. เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2556 (เพิ่มเติม) รายชื่อเพิ่มเติม

18 มิ.ย.56

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2556

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 29 เมษายน  ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 จำนวน 14 กลุ่มวิชาเอก นั้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ประกาศ               
ดาวน์โหลดที่นี่ภาษาไทย            ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

10 มิ.ย.56

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ           วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย ก.ค.ศ.ได้ขยายเวลาให้ผู้ขอรับการประเมินผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญยื่นคำขอรับการประเมิน 
พร้อมแบบรายงานและข้อเสนอในการพัฒนางาน ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ ไปจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 รายละเอียด   ดังแนบ  หนังสือ  สิ่งที่ส่งมาด้วย เพิ่มเติม เพิ่มเติม 2

6 มิ.ย.56

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  รายละเอียดดังแนบ  หนังสือ  สิ่งที่ส่งมาด้วย

3 มิ.ย.56

เรื่อง  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนขยายโอกาส
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน

              ด้วย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีนโยบายในการขับเคลื่อนโรงเรียนขยายโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาส ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ในวันที่ 5 มิ.ย.56 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์   รายละเอียดดังแนบ  หนังสือ

30 พ.ค.56

เรื่อง  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2556
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย
สพฐ.จะดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังคน และคำนวณอัตรากำลังครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. เป็นรายโรงเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบและกรอกข้อมูลตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.56 (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล SMIS 56) แล้วรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 11 มิ.ย.56  รายละเอียดดังแนบ  หนังสือ  สิ่งที่ส่งมาด้วย

29 พ.ค.56

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต/ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน  1 ตำแหน่ง จึงขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
หนังสือ

28 พ.ค.56

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ           วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย ก.ค.ศ.ได้ขยายเวลาให้ผู้ขอรับการประเมินผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญยื่นคำขอรับการประเมิน 
พร้อมแบบรายงานและข้อเสนอในการพัฒนางาน ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ ไปจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 รายละเอียด   ดังแนบ  หนังสือ  สิ่งที่ส่งมาด้วย เพิ่มเติม

             28 พ.ค.56

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3)เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

8 พ.ค.56

เรื่อง  การวิจัยและการพัฒนา
            สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้ารับการพัฒนาต่อยอดการวิจัยในวันที่ 18-19 พ.ค.2556  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รายชื่อผู้เข้าอบรม

1 พ.ค.56

เรื่อง  โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ปรจำปี 2556
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย คลังจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า กบข. กำหนดจัดบรรยายให้ความรู้ "โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 7 พ.ค. 2556 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้ท่านแจ้งผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ หนังสือ  
รายชื่อผู้เข้าอบรม

24 เม.ย.56

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ           การพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ก.ค.ศ.ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และได้รับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอรับการประเมิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้ท่านแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ยื่นคำขอ พร้อมแบบรายงาน และข้อเสนอในการพัฒนางาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
เอกสารแนบ

24 เม.ย.56

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ ในลำดับที่ 1 - 5 และบุคลากรคณิตศาสตร์ ในลำดับที่ 1-3 มารายงานตัวรับการจัดจ้างในวันที่ 2 พ.ค. 56 เวลา 09.00น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

17 เม.ย.56

แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนตรวจสอบรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ที่ ชั้นล่างอาคารไม้ สพป.ศก.3

11 เม.ย.56

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน...........................

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการี ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้  
หนังสือ

11 เม.ย.56

เรื่อง  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน...........................

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 มีมติให้เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่าง โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ในการนี้ สพป.ศก.3 ขอสงวนอัตราว่างเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี2556 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สพฐ.  รายละเอียดดังแนบ  
หนังสือ

11 เม.ย.56

เรื่อง  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน...........................

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 มีมติให้กำหนดตำแหน่งและจัดสรรอัตราเงินเดือนข้าราชการคณูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค.2555)ที่ได้รับจัดสรรคืน  รายละเอียดดังแนบ  หนังสือ  

9 เม.ย.56

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย

9 เม.ย.56

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3)เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

5 เม.ย.56

ด่วนที่สุด แจ้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ รายงานตัว ในวันที่ 22 เมษายน 2556 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  เอกสารแนบ

5 เม.ย.56

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนลงนามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย.56 ได้ที่ห้องโสภิตธรรมขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 5-7 เม.ย.56 พร้อมให้จองเลขคำสั่งที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแสดงรายละเอียดคำสั่งที่แนบและขอความอนุเคราะห์กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม (กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ) สิ่งที่ส่งมาด้วย

4 เม.ย.56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย

4 เม.ย.56

การเลือกคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา เป็นกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ   สิ่งที่ส่งมาด้วย

28 มี.ค. 56

เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน...........................

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอให้โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 และจัดส่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2556  รายละเอียดดังแนบ  หนังสือ    
แบบประเมิน

28 มี.ค. 56

เรื่อง  การคักเลือกบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 - 12 เมษายน 2556  ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดดังแนบ  หนังสือ   
ประกาศ

28 มี.ค. 56

เรื่อง  การคักเลือกบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 - 12 เมษายน 2556  ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดดังแนบ  หนังสือ   
 ประกาศ

20 มี.ค. 56

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2556

20 มี.ค. 56

การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2556

20 มี.ค. 56

การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2556

20 มี.ค. 56

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกีบรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2556

18 มี.ค. 56

ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 6,410 บาท/เดือน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี พณิชยการ เลขานุการ  รับสมัครวันที่ 21 - 29 มีนาคม 2556 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล

18 มี.ค. 56

เรื่อง  การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
             สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งผูมีรายชื่อตามบัญชีที่แนบไปรายงานตัววันที่ 29  มีนาคม 2556 เวลา 09.30 - 10.00 น. ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เอกสารประกอบการรายงานตัว ดังนี้

             1. ปริญญาบัตร หรือทะเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงพร้อมสำเนา
             2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา
             3. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
             4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนฉบับจริง พร้อมสำเนา
             5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
             6. รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว 5 รูป
             7. หลักฐานอื่นๆ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ , การสมรส (ถ้ามี)  
    
ประกาศ

14 มี.ค. 56

เรื่อง  การพัฒนาต่อยอดการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการพัฒนาต่อยอดการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนาให้กับข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี จำนวน 80 คน โดยดำเนินการพัฒนาในวันที่ 27-28 มีนาคม 2556 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงให้ท่านแจ้งผู้ที่สนใจส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

13 มี.ค. 56

ด่วนที่สุด เรื่อง  การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
         
 ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ตรวจสอบรายชื่อและส่งเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง นั้น มีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสาร 11 โรง ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านปะอุง
2. โรงเรียนบ้านป่าใต้
3. โรงเรียนบ้านกันจาน
4. โรงเรียนบ้านบ่อทอง
5. โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน
6. โรงเรียนบ้านตาเปียง
7. โรงเรียนบ้านไฮเลิง
8. โรงเรียนบ้านหนองแวง
9. โรงเรียนบ้านหว้า
10. โรงเรียนบ้านชำแระ
11. โรงเรียนบ้านสลักได

      ให้จัดส่งเอกสารถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2556

6 มี.ค. 56

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

5 มี.ค. 56

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

4 มี.ค. 56

เรื่อง  การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2555 เพื่อให้การปรับเงินเดือนชดเชยดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงให้ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือ    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1   
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

28 ก.พ. 56

เรื่อง  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 56)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.................

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง  ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.56) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้โรงเรียนดำเนินการรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
หนังสือ

22 ก.พ. 56

แจ้งโรงเรียนเข้านับตัวครูในระบบ CMSS เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556 ) ให้ทุกโรงเรียนเข้าระบบเพื่อขอรับรหัสผ่านได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 56 ประสานเจ้าหน้าที่ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 088-0480839

22 ก.พ. 56

ประกาศผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

22 ก.พ. 56

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.................

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้งรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
หนังสือ

22 ก.พ. 56

แจ้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ รายงานตัวในวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  เอกสารแนบ

21 ก.พ. 56

เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.................

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้งรายงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
หนังสือ

21 ก.พ. 56

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน  3  ตำแหน่ง จึงขอแจ้งประกาศให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือ

21 ก.พ. 56

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน  3  ตำแหน่ง จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
หนังสือ

21 ก.พ. 56

ประชาสัมพันธ์ครูร่วมโครงการอบรมงานอาชีพ 6 กลุ่มงาน รายละเอียด

5 ก.พ. 56

เรื่อง  การพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์(e-Training) รุ่นที่ 4
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

              สพฐ.ให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดำเนินการพัฒนาข้าราชการฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด) ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-Training) รุ่นที่ 4 เป็นรุ่นสุดท้าย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงให้ท่านดำเนินการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
หนังสือ

5 ก.พ. 56

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สำรวจครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีวุฒิไม่ตรงสาขา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย นางประคอง ยุคะลัง นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำลังศึกษาและทำการวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ตรงสาขาโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอความอนุเคราะห์ท่านรายงานตามแบบสำรวจรายชื่อ  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 หนังสือ

5 ก.พ. 56

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 27

5 ก.พ. 56

เรื่อง  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทย ประจำปี 2556 มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
เรียน  ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

              ด้วย มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมทางวิชาการโดยสรรหาผู้ครูภาษาไทยระดับประถมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556 จำนวน 1 คน เพื่อให้การคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ทาดำเนินการคัดเลือก 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือ

1 ก.พ. 56

ผลการประเมินด้านที่ 1 และ 2 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จากผลการประชุมครั้งที่ 1/2556

1 ก.พ. 56

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน..............................

              ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้าร่วมประชุมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือ    สิ่งที่ส่งมาด้วย   (เพิ่มเติม)
 ประกาศ

30 ม.ค. 56

เรื่อง  การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
            สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 - 11.00 น. ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เอกสารประกอบการรายงานตัว ดังนี้
             1. ปริญญาบัตร หรือทะเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงพร้อมสำเนา
             2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา
             3. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
             4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนฉบับจริง พร้อมสำเนา
             5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
             6. รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว 5 รูป
             7. หลักฐานอื่นๆ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ , การสมรส (ถ้ามี)

 28 ม.ค. 56

ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2556  หนังสือ   หลักเกณฑ์   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

28 ม.ค. 56

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ  (สพป.ศก.3 จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้สอบผ่านในลำดับที่ได้รับการบรรจุมารายงานตัวอีกครั้ง)   ภาษาไทย   วิทยาศาสตร์     คณิตศาสตร์   สังคมศึกษา   ดนตรี   คอมพิวเตอร์   ปฐมวัย

28 ม.ค. 56

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล ครูแสนดี ประจำปี พ.ศ.2555 แก้ไขล่าสุด

28 ม.ค. 56

เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือ

28 ม.ค. 56

อนุมัติผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนให้เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

23 ม.ค. 56

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ลำดับที่ 12 - 19 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 พร้อมกับให้เตรียมอากรแสตมป์มูลค่า 90 บาท และทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชน, ระเบียนแสดงผลการเรียน, ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับมาพร้อมด้วย

14 ม.ค. 56

ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  3 เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "ครูแสนดี" ประจำปี พ.ศ. 2555  เพิ่มเติม

10 ม.ค. 56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ
                   ประกาศ   
 รายชื่อ

9 ม.ค. 56

เรื่อง สำรวจวันลาประจำปี พ.ศ. 2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการบันทึกวันลาประจำปี 2555 ของข้าราชการครูและลูกจ้างลงในแฟ้มทะเบียน ก.พ. 7 จึงขอให็โรงเรียนดำเนินการรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
หนังสือ

8 ม.ค. 56

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานครู ครั้งที่ 57 วันที่ 16 มกราคม 2556
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะจัดงานวันครู พ.ศ. 2556 เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
หนังสือ

7 ม.ค. 56

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 - 11 รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 10 ม.ค. 56 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล เวลา 09.00 น.  ผู้ผ่านการคัดเลือกรายชื่อ  

  4 ม.ค. 56

เนื่องจาก ก.พ. อนุมัติเทียบตำแหน่งข้าราชการครูฯ เท่ากับพลเรือนในประเภทวิชาการ   เพื่อประโยชน์ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายตามหลักเกณฑ์ บัญชี่ 41  และขณะรอหนังสือสั่งการจาก สพฐ.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังแนบจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน  จำนวน  4  ชุด  แล้วประสานโดยตรงกับคุณสมปอง  สีดำ  งานทะเบียนปะรวัติ เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  15  มกราคม 2556  เอกสารที่จะต้องเตรียม มีดังนี้  เอกสารแนบ

 2 ม.ค.56

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน........................

              ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ จึงให้โรงเรียนดำเนินการดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
หนังสือ     ประกาศ   ประกาศ2

 2 ม.ค.56

เรื่อง  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล ครูแสนดี ประจำปี พ.ศ.2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล ครูแสนดี ประจำปี 2555 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
  หนังสือ     ประกาศ

 2 ม.ค.56

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2555
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              ด้วยสำนักเลขาธิการคุรุสภา ได้แจ้งประกาศรายชื่อเพื่อประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จึงของประชาสัมพันธ์รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 หนังสือ     ประกาศ

 2 ม.ค.56

เรื่อง  การจัดประกวดภาพวาด เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2556
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

              คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดประกวดวาดภาพเนื่องในวันครู พ.ศ.2556 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
  หนังสือ     ประกาศ

 

ข่าวที่ผ่านมา